Структура райдержадміністрації, установ, служб району | Апарат райдержадміністрації | Положення про апарат районної державної адміністрації
Положення про апарат районної державної адміністрації

1. Апарат районної державної адміністрації утворюється головою районної державної адміністрації в межах виділених бюджетних коштів.

2. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної державної адміністрацій, наказами керівника апарату районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями апарату є здійснення правового, кадрового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематична перевірка виконання актів законодавства та  розпоряджень голови районної державної адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги виконкомам сільських і селищних рад.

4.Організація роботи апарату здійснюється відповідно до регламенту районної державної адміністрації, Інструкції   з діловодства у Теофіпольській  районній державній адміні­страції Хмельницької області та цього Положення.

5. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. опрацьовує документи,  що  надходять  до  районної державної адміністрації, готує за результатами їх розгляду аналітичні довідкові та інші необхідні матеріали, а також проекти доручень голови та заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації;

5.2. забезпечує дотримання вимог чинного законодавства,  під час підготовки проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;     

5.3. бере участь відповідно до чинного законодавства в реалізації заходів пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів та референдумів, складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, а також ведення Державного реєстру виборців;

5.4. аналізує роботу виконкомів селищних і сільських рад щодо делегованих повноважень органів виконавчої влади, надає методичну і практичну допомогу у поліпшенні організації їх роботи, вносить пропозиції про поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку району;

5.5. забезпечує реалізацію державної політики у сфері інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5.6. здійснює організаційне     забезпечення     засідань     колегії райдержадміністрації, нарад, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.7. організовує прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до  районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у  них питань, аналізує стан цієї роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм допомогу в організації цієї роботи;

5.8. забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією та районною радою у процесі своєї діяльності;

5.9. проводить, за дорученням голови районної державної адміністрації, перевірки діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів селищних і сільських рад в межах і порядку встановлених законодавством;

5.10. опрацьовує  та  подає  на розгляд  голові  районної  державної адміністрації  проекти  планів  роботи  районної  державної  адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

5.11. вивчає і узагальнює роботу структурних підрозділів райдерж-адміністрації, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до  компетенції апарату;

5.12. проводить відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрації плану роботи, пов'язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохочення працівників райдержадміністрації, створенням кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів;

5.13. забезпечує облік, проходження, контроль та виконання документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архівного відділу райдержадміністрації. Перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації стан цієї роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації, надає їм допомогу в організації роботи;

5.14. бере участь у підготовці пропозицій щодо нагородження різними  нагородами,  президентськими  відзнаками,  почесними  званнями України, відомчими відзнаками та заохоченнями районної державної адміністрації;

5.15. надає методичну допомогу створеним головою районної державної адміністрації консультативним, дорадчим та іншим допоміжним органами службам та комісіям у виконанні ними своїх повноважень;

5.16. аналізує суспільно-політичне, соціально-економічне становище в районі та вносить пропозиції щодо його поліпшення;

5.17. бере участь у підготовці звітів районної державної адміністрації щодо виконання планів соціально-економічного та культурного розвитку району, бюджету, рішень районної ради із зазначених питань, а також про реалізацію повноважень делегованих районною радою;

5.18. забезпечує ведення діловодства, дотримання секретності службової таємниці;

5.19. здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення  діяльності районної державної адміністрації;   

5.20. виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням голови районної державної адміністрації.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6.  Апарат має право:

6.1. Здійснювати організаційне забезпечення та в межах своєї компетенції проводити перевірки стану додержання Конституції України, інших актів законодавства виконкомами селищних, сільських рад та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і підпорядкування по напрямах визначених статтею 16 Закону України „Про місцеві державні адміністрації";

6.2. одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали, а від районного відділу статистики безоплатно - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.3. вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції апарату;

6.4. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

6.5. здійснювати інші функції і повноваження відповідно до розпоряджень голови районної державної адміністрації.

7. Робота апарату та його підрозділів планується згідно регламенту районної державної адміністрації.

8. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

9. Апарат очолює керівник апарату районної державної адміністрації, який відповідно  до  розподілу обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

9.1. здійснює керівництво діяльністю апарату і організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань;

9.2. забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, районною радою в процесі своєї діяльності;

9.3. готує узгоджені пропозиції щодо розподілу обов'язків між головою районної державної адміністрації та першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації;

9.4. здійснює контроль в межах своєї компетенції додержання вимог законів України  „Про державну службу", „Про запобігання корупції" , ст.  12 Закону України  „Про засади запобігання і протидії корупції";

9.5. здійснює координацію роботи щодо підготовки засідань колегії;

9.6.  забезпечує формування кадрового резерву;

9.7. видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює  виконання;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9.8.  затверджує Положення про структурні підрозділи апарату;

9.9. організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності;

9.10. виконує інші обов'язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.

10. Структуру, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату  в  межах  виділених  асигнувань  затверджує  обласна  державна адміністрація.

11. Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

12.Відділи апарату здійснюють свої повноваження на підставі Положення про них.

13. Начальники та спеціалісти відділів (секторів) апарату районної державної адміністрації призначаються на посаду та звільняються з посади головою   районної   державної   адміністрації.   Інші   працівники   апарату райдержадміністрації,   не  віднесені  до  категорії  державних  службовців призначаються на посади та звільняються з посади керівником апарату районної державної адміністрації.

 

 

 

Версія для слабо- зорих