ЦНАП | Послуги ЦНАПу | Документи дозвільного характеру
Документи дозвільного характеру

ПРОЦЕДУРА ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКЛАРАТИВНОГО ПРИНЦИПУ

Що таке декларативний принцип?

Декларативний принцип – це принцип, згідно з яким суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру шляхом повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства (ст. 1 Закону № 2806).

Що таке декларація?

декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (далі - декларація) - документ, яким суб'єкт господарювання повідомляє адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий спосіб суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру (ст. 1 Закону № 2806).

 

Чим встановлена форма (бланк) декларації?

Постановою КМУ №922 від 07.12.2016.

Які дозвільні документи не потрібно отримувати при застосуванні декларативного принципу?

При застосуванні декларативного принципу зникає необхідність оформлення дозволу на початок роботи підприємства та оренду приміщення від органів державного пожежного нагляду.

Порядок подання декларації в паперовій формі

Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає декларацію особисто чи надсилає рекомендованим листом у двох примірниках адміністратору або відповідному дозвільному органу.

Зразок заповненої декларації розміщується на офіційних веб-сайтах відповідних дозвільних органів та центрів надання адміністративних послуг або органів, які утворили відповідні центри.

Декларація заповнюється державною мовою та підписується керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання.

Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції адміністратором або відповідним дозвільним органом.

Адміністратор не пізніше наступного робочого дня після надходження декларації передає її до відповідного дозвільного органу.

Декларація реєструється за допомогою інформаційних систем відповідного дозвільного органу в установлений законом строк.

Зареєстровані декларації скануються. Скановані копії декларацій оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідного дозвільного органу протягом наступного робочого дня після реєстрації.

Декларації в паперовій формі є документами постійного зберігання та зберігаються відповідним дозвільним органом.

Порядок подання декларації в електронній формі

Декларація в електронній формі подається до відповідного дозвільного органу суб’єктом господарювання через особистий кабінет шляхом заповнення шаблону, на який накладено електронний цифровий підпис суб’єкта господарювання.

Подання декларації в електронній формі через портал здійснюється за допомогою інструменту сервісу “Замовити послугу” у п’ять етапів: вибір відповідного центру надання адміністративних послуг або дозвільного органу, вибір послуги, заповнення шаблону, накладення електронного цифрового підпису та замовлення послуги.

Використання електронного цифрового підпису здійснюється відповідно до Закону України “Про електронний цифровий підпис”.

Декларація заповнюється державною мовою.

Під час реєстрації в особистому кабінеті на порталі суб’єкт господарювання проходить ідентифікацію з використанням електронного цифрового підпису. Для підтвердження реєстрації суб’єкту господарювання на зазначену під час реєстрації адресу електронної пошти автоматично надсилається лист активації.

Уповноважена особа відповідного дозвільного органу перевіряє надходження декларацій не рідше двох разів на день (у першій та другій половині робочого дня) та невідкладно реєструє їх за допомогою інформаційних систем відповідного дозвільного органу в порядку черговості надходження після проведення перевірки:

дійсності електронного цифрового підпису, накладеного на декларацію, та чинності відповідного посиленого сертифіката ключа під час накладання електронного цифрового підпису (чинність посиленого сертифіката ключа підтверджується за допомогою позначки часу, отриманої від акредитованого центру сертифікації ключів);

підтвердження електронного цифрового підпису суб’єкта господарювання або його уповноваженого представника відповідно до умов, встановлених статтею 3 Закону України “Про електронний цифровий підпис”;

додавання або логічного поєднання з декларацією в електронній формі позначки часу, сформованої в результаті отримання від акредитованого центру сертифікації ключів послуги фіксування часу.

Підтвердження з посиланням на зареєстровану декларацію надсилається до особистого кабінету суб’єкта господарювання. Зареєстрована декларація оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідного дозвільного органу.

Декларації в електронній формі є документами постійного зберігання та зберігаються відповідним дозвільним органом.

Програмно-апаратний комплекс та технічні засоби дозвільного органу, що використовуються для подання декларацій в електронній формі відповідно до цього Порядку, повинні відповідати вимогам законодавства щодо захисту інформації, а також унеможливлювати несанкціоноване знищення, блокування, порушення цілісності та режиму доступу до інформації, яка обробляється та передається.

 

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКЛАРАТИВНОГО ПРИНЦИПУ

 Процедуру застосування декларативного принципу закріплено в наступних документах:

№ п/п

Н/п акт

Повна назва н/п акту

Дата прийняття

Скорочене позначення використане в довіднику

1.

Закон України

Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності

06.09.2005

2806-IV

Закон №2806

2.

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

05.06.2013

440

Постанова КМУ №440

3.

Постанова КМУ

Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом

07.12.2016

922

Постанова КМУ № 922

 

БЛАНКИ ЗАЯВ ТА ДЕКЛАРАЦІЙ

1. Заява про видачу ДДХ (бланк заяви).

2. Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (приклад заповнення декларації, бланк декларації).

3. Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (приклад заповнення декларації, бланк декларації). 

4. Декларація на готовність об’єкта до експлуатації  (приклад заповнення декларації, бланк декларації).

5. Декларація на початок виконання будівельних  робіт (приклад заповнення декларації, бланк декларації).

6. Декларація на початок виконання підготовчих робіт (приклад заповнення декларації, бланк декларації).

7. Декларація про утворення відходів (приклад заповнення декларації, бланк декларації).

8. Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (приклад заповнення декларації, бланк декларації).

9. Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні (бланк заяви).

10. Погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів (крім міжнародних перевезень дорогами, що входять до затверджених маршрутів руху) (бланк заяви).

11. Заява про анулювання документу дозвільного характеру (бланк заяви).

12. Заява про видачу дублікату документу дозвільного характеру (бланк заяви).

13. Заява про переоформлення документу дозвільного характеру (бланк заяви).

14. Зразок довіреності для звернення в дозвільний центр щодо отримання документу дозвільного характеру (зразок довіреності).

ВІДМОВА у видачі ДДХ

При розгляданні пакету документів поданих суб'єктом господарювання для видачі документа дозвільного характеру (далі - ДДХ) регіональні та місцеві дозвільні органи можуть прийняти рішення про надання відмови у видачі ДДХ (письмове повідомлення про відмову у видачі документа  дозвільного характеру в якому зазначаються передбачені законом підстави для такої відмови).

      Адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня  отримання від регіонального або місцевого дозвільного органу  письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру повідомляє суб'єкта господарювання про час та місце отримання письмової відмови у видачі документа дозвільного характеру.  

     Письмове повідомлення регіонального або  місцевого дозвільного  органу  про відмову у видачі документа дозвільного характеру видається  адміністратором суб'єкту господарювання або   уповноваженій  ним  особі  під  підпис  про одержання. 

     У разі  нез'явлення суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи для одержання  письмового  повідомлення  про  відмову  у видачі  документа дозвільного характеру протягом двох робочих днів з дня закінчення встановленого законом строку розгляду  заяви  про видачу документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї,  адміністратор направляє  письмове  повідомлення регіонального  або  місцевого  дозвільного  органу  про  відмову у видачі  документа  дозвільного  характеру  суб'єкту господарювання поштовим  відправленням з описом вкладення. 

Підставами для  відмови  у  видачі  документа  дозвільного характеру є: 

- подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного  характеру,  згідно із встановленим вичерпним переліком;

- виявлення в  документах,  поданих  суб'єктом  господарювання, недостовірних відомостей;

- негативний висновок за результатами проведених  експертиз  та обстежень  або  інших наукових і технічних оцінок,  необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

    Законом   можуть   встановлюватися   інші   підстави    для    відмови   у   видачі   документа дозвільного характеру.

    Відмова     у    видачі    документа   дозвільного   характеру   за підставами, не передбаченими законами, не допускається.

    У разі  усунення  суб'єктом  господарювання причин,  що стали підставою для відмови у видачі  документа  дозвільного  характеру, повторний  розгляд  документів  здійснюється  дозвільним органом у строк,  що  не  перевищує  п'яти  робочих  днів  з  дня  отримання відповідної заяви суб'єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа  дозвільного  характеру,  і  документів,  які засвідчують  усунення  причин,  що  стали  підставою для відмови у видачі  документа  дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом. 

    При повторному розгляді документів не допускається відмова  у видачі   документа  дозвільного  характеру  з  причин,  раніше  не зазначених  у  письмовому  повідомленні  заявнику   (за   винятком не усунення  чи  усунення не в повному обсязі заявником причин,  що стали підставою для попередньої відмови).

     У разі якщо у встановлений законом строк суб'єкту господарювання не  видано  або не направлено документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі документа   дозвільного характеру суб'єкт господарювання  має  право  провадити  певні  дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія заяви  (опису  прийнятих  документів)  з  відміткою  про  дату їх прийняття є підтвердженням подачі заяви та документів державному адміністратору або дозвільному органу. 

 

Переглядів: 31
Дата публікації: 11:11 10.01.2017
Версія для слабо- зорих