Положення

ТЕОФІПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

____________________                        Теофіполь                                   № _______________

 

 

 

Про затвердження Положення

про службу у справах дітей

Теофіпольської районної державної

адміністрації Хмельницької області

 

         Відповідно до статтей 5, 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей»,  постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей» :

 

        1. Затвердити Положення про службу у справах дітей Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області в новій редакції згідно додатку.

         2. Службі у справах дітей Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області (О. Федорчук) забезпечити:

      2.1. подання у встановленому чинним законодавством порядку державному реєстратору документів, необхідних для проведення державної реєстрації;

         2.2. виконання Положення про службу у справах дітей Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області.

       3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови адміністрації від 26 березня 2013 року № 103/2013-р «Про затвердження Положення про службу у справах дітей Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області».

         4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                                                                                                  Ю.Маєвський

 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                              розпорядженням голови районної                                                                           державної адміністрації

                                                                  від ____________№ ____________

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей Теофіпольської районної державної адміністрації

Хмельницької області

 

         1. Служба у справах дітей Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області (далі - Служба) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області,  входить до її складу і в межах відповідної   адміністративно-територіальної   одиниці забезпечує виконання покладених на неї завдань.

         Повна назва українською мовою: Служба у справах дітей Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області.

         Скорочена назва: Служба у справах дітей Теофіпольської райдержадміністрації.

         Юридична адреса служби: 30600, Хмельницька область, селище міського типу  Теофіполь, площа Кооперативна, будинок 5.

 

         2. Служба підпорядкована голові районної державної адміністрації, а також підзвітна та підконтрольна службі у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації, Міністерству соціальної політики України.

 

         3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами    Президента   України,   Кабінету   Міністрів   України,   наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями      голови обласної адміністрації, Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації та цим Положенням.

 

         4. Основними  завданнями  Служби  є:

 

4.1. Реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед дітей.

 

4.2. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Теофіпольського району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей.

 

4.3. Розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту дітей, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усунення причин, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів.

 

4.4. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушень серед них.

 

4.5. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

 

4.6. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

 

4.7.  Ведення державної статистики щодо дітей.

 

4.8. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

 

4.9. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

 

4.10. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

4.11. Забезпечує роботу Комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації, яка є консультативно-дорадчим органом, утворена головою районної державної адміністрації. Основним завданням, якої є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту,  соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

 

4.12. Забезпечує роботу Координаційної ради у справах дітей, яка є консультативно-дорадчим органом при районній державній адміністрації і створена для координації діяльності державних структур та громадських організацій у сфері соціально-правового захисту та профілактики правопорушень серед дітей.

 

         5. Служба відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 

         5.1. Організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

5.2. Надає органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них.

 

5.3. Подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та запобігання вчинення ними правопорушень.

 

5.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчинення ними правопорушень, дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах, в організаціях усіх форм власності.

 

5.5. Бере участь у правовому вихованні дітей, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з іншими заінтересованими органами сприяє їх працевлаштуванню.

5.6. Проводить разом з правоохоронними органами роботу з виявлення і обліку осіб, які втягують дітей в антигромадську діяльність.

5.7. Організовує правове, соціально-психологічне консультування дітей та їх батьків.

5.8. Аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень та подає відповідним органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо вдосконалення роботи з дітьми.

5.9. Організовує та здійснює разом із іншими структурними підрозділами Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області та правоохоронними органами заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність, профілактики правопорушень серед дітей.

5.10. Розробляє і подає на розгляд Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм здійснення заходів соціального захисту дітей.

5.11. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність відповідно до законодавства та міжнародних стандартів.

5.12. Забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян.

5.13. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації.

5.14. Вивчає та поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

5.15. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

 

5.16. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

 

5.17. Забезпечує захист персональних даних.

 

5.18. Бере участь у здійсненні заходів щодо соціального захисту і захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, несе відповідальність за їх дотримання, а також координує здійснення таких заходів.

5.19. Здійснює контроль за умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5.20. Здійснює моніторинг діяльності щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5.21. Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

 

5.22. Забезпечує ведення єдиного електронного банку даних дітей «Діти» (далі – ЄІАС «Діти»).

 

5.23. Здійснює своєчасне внесення достовірної інформації в  ЄІАС «Діти»  щодо обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователі, зняття з обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в Єдину інформаційно-аналітичну систему «Діти» (ЄІАС «Діти»);

 

            5.24. Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

 

5.25. Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника.

 

5.26. Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування.

 

5.27. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу.

 

 

5.28. Оформляє клопотання щодо переведення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на інші форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5.29. Оформляє документи на усиновлення і застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

5.30. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері захисту прав дітей.

 

5.31. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

5.32. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є служба.

5.33. Вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету.

5.34. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

 

5.35.  Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

 

5.36. Бере участь у підготовці звітів голови Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради.

 

5.37. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

 

5.38. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

         6. Служба   для   здійснення   повноважень  та   виконання  завдань,   що визначені, має право:

 

         6.1. Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язковими для виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.

 

6.2. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, міської, районної держадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм   власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

 

6.3. Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.

 

6.4. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

 

6.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

 

6.6. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади.

 

6.7. Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення.

 

6.8. Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей.

 

6.9. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

 

6.10. Брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів.

 

6.11. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин.

 

6.12. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді.

.

6.13. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями.

 

6.14. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

 

6.15. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

 

6.16. Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.

 

6.17. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

 

6.18. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи, вживати заходів для соціального захисту дітей.

 

         7. Служба   в   установленому   законодавством   порядку   та   у   межах
повноважень  взаємодіє  з  іншими  структурними  підрозділами,  апаратом
Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання  і   передачі  інформації,  необхідної для  належного  виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

 

         8. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області згідно із законодавством про державну службу за погодженням з начальником служби у справах дітей  обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

 

         9. Начальник служби у справах дітей:

 

9.1.Здійснює керівництво Службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі.

 

         9.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації Хмельницької області Положення про Службу.

 

         9.3. Затверджує посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов'язки між ними.

 

         9.4. Планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області.

 

         9.5  Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби.

 

         9.6. Звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи.

 

         9.7.  Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Служби та розробляє проекти відповідних рішень.

 

         9.8. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

 

         9.9. Представляє    інтереси    Служби    у    взаємовідносинах   з    іншими структурними    підрозділами   Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області, органами місцевого   самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва відповідної районної державної адміністрації".

 

         9.10. Надає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні Інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції в Хмельницькій області.

 

9.11. Здійснює добір кадрів.

 

9.12. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу.

 

9.13. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Служби, присвоює їм ранги державних службовців, вживає заходів щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

9.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби.

 

9.15. Забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

 

9.16. Здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у службі.

 

         10. Накази керівника структурного підрозділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств,  інших  центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області або в судовому порядку.

 

11. Вирішення питань, пов’язаних з усиновленням, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладається на окремий підрозділ, який утворюється у складі Служби. Штатна чисельність такого підрозділу повинна складати не менше двох осіб.

 

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може створюватися дорадчий орган, наукові і координаційні ради і комісії у складі начальника служби (голова), керівників та спеціалістів підрозділів Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області, правоохоронних органів, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.

Склад дорадчого органу затверджується головою Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області за поданням начальника служби.

Рішення дорадчого органу провадяться в життя наказами начальника служби.

Склад наукових, координаційних рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

 

13. Служба утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання державних адміністрацій.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання служби затверджуються головою Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області.

 

 14. Служба є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власний бланк.

 

Переглядів: 498
Всього переглядів вкладених ресурсів: 498
© Використання матерiалiв сайту Теофіпольської районної державної адміністрації дозволяється за умови посилання (для iнтернет-видань — гiперпосилання) на сайт Теофіпольської районної державної адміністрації