Програма правової освіти населення на 2016-2020 роки

Р І Ш Е Н Н Я

 

18 березня 2016 року  № 11-4/2016

 

Про   Районну програму правової освіти населення на 2016-2020 роки 

 

Розглянувши подання голови Теофіпольської районної державної адміністрації, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Районну програму  правової освіти населення на 2016-2020 роки  (далі – Програма, додається).

 

            2. Рекомендувати  районній державній адміністрації щорічно інформувати районну раду про хід її виконання.

 

         3. Рекомендувати Теофіпольському районному управлінню юстиції здійснювати координацію робіт з виконання завдань і заходів Програми.

 

4. Контроль за виконанням рішення  покласти на  постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та законності і правопорядку (голова комісії Яцух В.Л.).

 

 

 

Голова районної ради                                                       А.Петринюк

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Рішення районної ради

                                                                                 18 березня 2016 року № 11-4/2016

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

правової освіти населення на 2016 – 2020 роки

 

І. Загальні положення

1.1. Конституція України (стаття 57) гарантує право кожного знати свої права і обов’язки. У зв’язку з цим на державу покладено обов'язок по доведенню до відома населення законів та інших нормативно-правових актів, що визначають права і обов’язки громадян.

Знання громадянами своїх прав і обов’язків є основою їх подальшої реалізації. Сьогодні практично кожна  особа незалежно від фахової освіти та рівня професійних знань потребує інформації у доступній та зрозумілій формі щодо змісту та шляхів практичного застосування законів та інших нормативних актів, що визначають права і обов'язки людини. Цей процес може бути реалізований, насамперед, шляхом удосконалення рівня правової освіти населення.

1.2. Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

1.3. Основні напрямки розвитку  правосвідомості та підвищення рівня правової культури населення окреслені в Національній програмі правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001.

1.4. Районна програма правової освіти населення на 2016 – 2020 роки (далі - Програма) розроблена на основі Національної програми правової освіти населення та має на меті створення необхідних умов для набуття жителями району необхідного рівня правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу  громадян до джерел правової інформації, формування у них поваги до права.

1.5. Основними завданнями Програми є:

підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, обрані депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику;

створення належних умов для набуття громадянами знань про свої
права, свободи та обов'язки;

широке інформування населення району про правову політику держави, діяльність органів влади на місцях, зміни у чинному законодавстві;

створення умов для забезпечення вільного доступу громадян до правової інформації;

сприяння розвитку системи надання безоплатної правової допомоги;

удосконалення системи правової освіти населення району, збереження та розвиток регіональних традицій у цій сфері.

1.6. Реалізацію завдань передбачається досягти шляхом:

активної участі в організації і здійсненні заходів з правової освіти населення районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та органів юстиції, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, навчальних закладів та закладів культури, об'єднань громадян, засобів масової інформації, Районої міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами та установами;

поєднання державних і громадських, безкоштовних і договірних засад реалізації правової освіти;

системності і безперервності поширення знань про державу і право, у
томі числі шляхом оприлюднення в засобах масової інформації нормативно-правових актів, широкого розповсюдження правової літератури та іншої інформації правового характеру, організації семінарів-практикумів, круглих столів тощо.

 

II. Основні напрями реалізації Програми

2.1. Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх конституційних прав і свобод, а також виконання покладених на них обов'язків.

Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.

2.2. Правова освіта починається в сім'ї та здобувається у дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку.

Надалі правова освіта надається загальноосвітніми, професійно-техніч-ними навчальними закладами.

2.3. Для правової освіти потрібно добирати обсяг і зміст життєво важливої та доступної для будь-якого віку правової інформації, яка дозволить в обмежений час досягти максимального ефекту.

З метою задоволення потреб працівників у юридичних знаннях під час виконання ними своїх функцій і завдань, прийняття кваліфікованих рішень, реалізації наданих повноважень на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності здійснюється правове навчання.

2.4. Реалізації завдань, визначених Національною програмою правової освіти населення, сприяє активна діяльність різноманітних правозахисних громадських організацій, які залучаються до процесу постійного і системного підвищення рівня правової освіти та правової культури різних верств населення, що, в свою чергу, виявляється у налагодженні контактів між пересічними громадянами та представниками різних соціально-політичних сил.

2.5. Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань держави та права.

2.6. Розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, засобів масової інформації у сфері правової освіти, а також надання методичної допомоги у проведенні цієї діяльності здійснює Хмельницька обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення.

Районна державна адміністрація за поданням територіального управління юстиції затверджує склад Районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, положення про неї, вирішує у межах своєї компетенції питання організаційного і матеріально-технічного забезпечення їх діяльності.

2.7. Заклади культури району здійснюють цілеспрямовану правову освітньо-виховну діяльність.

2.8. Відділ освіти Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області та Теофіпольське районне управління юстиції визначають форми і методи правового навчання і виховання та інформування громадян.

2.9. Місцеві друковані засоби масової інформації систематично інформують населення про національне законодавство, стан боротьби з правопорушеннями, профілактику їх вчинення, а також про діяльність органів виконавчої влади на місцях відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

 

III. Основні заходи із забезпечення виконання Програми

3.1.    Систематично аналізувати стан правової освіти населення району, вносити пропозиції щодо його поліпшення.

Управління, відділи, інші структурні підрозділи райдержадміністрації,територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, виконавчі комітети сільських, селищних рад

2016 – 2020 роки

3.2.    Періодично переглядати склад Районної міжвідомчої координаційно - методичної ради з правової освіти населення. Забезпечувати належну організацію роботи координаційної ради.

Юридичний         відділ  апарату    райдержадмі-ністрації, Теофіпольське районне управління юстиції

2016 – 2020 роки

3.3. Вивчати та аналізувати діяльність Районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення (далі – МКМР), вживати організаційних, методичних та інших заходів для підвищення ефективності її роботи.

Теофіпольське районне управління юстиції

Постійно

3.4. Сприяти розвитку мережі правових громадських приймалень, виїзних консультативних пунктів, «гарячих ліній» по наданню безоплатної первинної правової допомоги малозахищеним верствам населення. Вживати заходів щодо поліпшення організації їх роботи. Теофіпольському районному управлінню юстиції забезпечувати постійний аналіз роботи правових громадських приймалень виїзних консультпунктів.

Управління, відділи, інші структурні підрозділи   райдержадміністрації, територіальні підрозділи   центральних органів виконавчої влади,  виконавчі комітети сільських, селищних рад,   Теофіпольське районне  управління юстиції.

Постійно

               3.5. Вивчати та аналізувати стан викладання правових дисциплін у навчальних закладах району. Узагальнені результати розглянути на засіданні районної МКМР з правової освіти населення та розробити заходи щодо поліпшення цього напряму роботи.

Відділ освіти райдержадміністрації, Теофіпольське районне  управління юстиції.

Постійно

3.6.Організувати проведення оглядів-конкурсів серед навчальних закладів району  на  краще  забезпечення  правоосвітньої та правовиховної роботи. Узагальнювати та поширювати кращий досвід роботи.

Відділ освіти райдержадміністрації, Теофіпольське районне управління юстиції.

Щорічно

3.7. Підвищувати рівень поінформованості громадян з питань соціальної підтримки та правового захисту осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей, у тому числі членів  сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь в антитерористичній операції.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Теофіпольське районне управління юстиції

2016 – 2020  роки

3.8. Видавати та розповсюджувати серед підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів Теофіпольської райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району інформаційно-роз’яснювальні буклети та матеріали на правову тематику.

Районна МКМР з правової освіти населення, Теофіпольське районне управління юстиції

2016 – 2020  роки

3.9. Здійснювати заходи щодо формування негативного ставлення до протиправних діянь, пропаганди здорового способу життя шляхом виступів у трудових колективах, навчальних закладах.

Теофіпольський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, Теофіпольський РЦСССДМ

2016 -  2020  роки

3.10.  Забезпечувати висвітлення в друкованих виданнях актуальних правових питань, приділивши особливу увагу роз'ясненню шляхів практичного застосування окремих положень чинного законодавства. Періодично здійснювати оприлюднення графіків роботи правових громадських приймалень, «гарячих» телефонних ліній та виїзних консультативних пунктів.

КП ”Теофіпольгазетадрук”, юридичний та загальний відділи райдержадміністрації, Теофіпольське районне управління юстиції

Постійно

           3.11. Проводити прес-конференції, брифінги, прямі телефонні лінії, масові заходи правовиховного характеру, під час яких роз'яснювати норми законодавчих актів, що сприяють забороні жорстокості, насильства, незаконного оббігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, виготовлення та розповсюдження порнографічних творів, творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію.

Теофіпольський відділ поліції Головного

управління Національної поліції в Хмельницькій області, відділи освіти та культури райдержадміністрації

Постійно

         3.12.  Сприяти вільному доступу громадян до джерел правової інформації шляхом поповнення бібліотечних фондів юридичною літературою, періодичними виданнями і базами даних правового характеру, організації діяльності інтернет-центрів, підготовки виставок юридичної літератури, правових довідок.

Відділ культури райдержадміністрації

2016 – 2020  роки

3.13.  Практикувати проведення „круглих столів”, „гарячих” телефонних  ліній, з обговорення питань попередження насильства в сім'ї, гендерної політики та попередження торгівлі людьми.

Відділ освіти, управління соціального захисту населення, служба у справах дітей райдержадміністрації, Теофіпольський РЦСССДМ

2016 – 2020 роки

3.14. Забезпечувати здійснення правороз’яснювальної роботи серед внутрішньо переміщених осіб шляхом висвітлення на шпальтах газет питань відповідної тематики, здійснення виступів у трудових колективах, навчальних закладах.                                                Теофіпольське районне управління юстиції,

управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2016 – 2020 роки

3.15. Забезпечувати підвищення рівня поінформованості суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо відповідних прав та обов’язків.                                               Старокостянтинівський місцевий центр з

надання безоплатної вторинної правової допомоги, Теофіпольський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, Теофіпольське районне управління юстиції

2016 – 2020 роки                          

3.16. Забезпечувати проведення широкої правовиховної роботи з питань профілактики негативних явищ у дитячому середовищі.

Служба у справах дітей райдержадміністрації 

2016 – 2020 роки

3.17. Здійснювати невідкладні заходи щодо своєчасного виявлення та надання допомоги дітям, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих.                                              Служба у справах дітей райдержадміністрації,

Теофіпольський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, виконавчі комітети сільських, селищних рад

2016 – 2020 роки

3.18. Проводити постійно діючі семінарські заняття для працівників
юридичних служб державних підприємств, установ та організацій.

Теофіпольське  районне управління юстиції

2016 – 2020 роки

3.19.  Організувати проведення в закладах культури і мистецтва правоосвітніх заходів з нагоди відзначення Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Дня юриста, річниць прийняття Декларації про Державний суверенітет України, Декларації прав людини та інших нормативно-правових актів держави.              Відділ культури райдержадміністрації,

Теофіпольське районне управління юстиції,

2016 – 2020 роки

3.20.  Ініціювати проведення напередодні Дня Конституції України, Дня Незалежності України та Дня юриста декад, тижнів та місяців правового інформування населення про правову політику держави, стан
правопорядку, забезпечення прав і свобод громадян.

Районна МКМР з правової освіти населення, юридичний відділ, сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, громадські організації

Щорічно

3.21. З метою виявлення та запровадження у практику передового досвіду правоосвітньої роботи установ культури району проводити огляди-конкурси на кращу організацію роботи з правової освіти населення та  огляди-конкурси на кращу організацію правового виховання учнівської молоді.

Відділи культури, освіти  райдержадміністрації, Теофіпольське районне управління юстиції

2016 – 2020 роки

3.22. Сприяти створенню та ефективній діяльності молодіжних правових клубів.                                            Відділ культури райдержадміністрації,

Постійно

3.23.  Проводити олімпіади, конкурси, вікторини та інші змагання з правознавства, конкурси учнівських робіт, рефератів з питань історії та теорії держави і права, практичного застосування норм чинного законодавства.

Відділ освіти райдержадміністрації

Щороку

          3.24.          З метою захисту прав та інтересів дітей забезпечити діяльність при бібліотеках району лекторіїв, клубів та факультативів правового спрямування.

Відділ культури райдержадміністрації,

громадські організації

2016 – 2020 роки

3.25. Забезпечувати висвітлення у засобах масової інформації питань щодо заходів соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського спілкування.

Служба у справах дітей райдержадміністрації

2016 – 2020 роки

3.26. Активізувати пропаганду з роз'яснення серед різних верств населення змісту політико-правових реформ, норм Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, інших нормативно-правових актів.

До проведення цих заходів залучати спеціалістів у галузі права.

Теофіпольське районне управління юстиції

2016  – 2020 роки

 

IV. Фінансування заходів Програми

4.1. Фінансування заходів по реалізації Програми здійснюється із дотриманням вимог чинного законодавства за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законом, згідно з додатком.

 

V. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Реалізація Програми сприятиме:

формуванню правосвідомості населення району;

         підвищенню загального рівня правової освіти населення, вдосконаленню системи правової освіти населення, формування у них гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національно-правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму.

 

VІ. Організація і контроль за виконанням Програми

         6.1. Координацію заходів Програми та контроль за її виконанням здійснює Теофіпольське районне управління юстиції.

         6.2. Виконавці Програми щороку до 20 січня інформують Теофіпольське районне управління юстиції про стан її виконання.

 

 

 

Заступник голови

адміністрації                                                    Т.Фільчук

 

                                                                                                                                               Додаток до Районної програми

 

 

Фінансування заходів по реалізації Програми

 

п/п

Зміст заходів

Сума, тис. грн.

Загальний обсяг

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

п. 3.4

Забезпечення юридичною літературою правових громадських приймалень, що діють при районному управліннях юстиції, районній державній адміністрації, сільських, селищних  радах.

18,3

1,8

3,5

4,0

4,0

5,0

п. 3.6

Організація проведення оглядів-конкурсів серед навчальних закладів різного  рівня акредитації  на  краще  забезпечення правоосвітньої та правовиховної роботи. Узагальнення та поширення кращого досвіду роботи.

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

п. 3.8

Видання та розповсюдження серед підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району інформаційно-роз’яснювальних буклетів та матеріалів на правову тематику.

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

п. 3.10

п.3.25

 

 

 

 

 

 

п. 3.13

Висвітлення в друкованих виданнях актуальних правових питань, приділивши особливу увагу роз'ясненню шляхів практичного застосування окремих положень чинного законодавства. Періодичне оприлюднення графіків роботи правових громадських приймалень, «гарячих» телефонних ліній та виїзних консультативних пунктів. Практикувати проведення „круглих столів”, „гарячих” телефонних  ліній, з обговорення питань  попередження насильства в сім'ї, гендерної політики та попередження торгівлі людьми.

15,0

3,0

3,0

3,0

4,5

5,0

п. 3.23

Проведення олімпіад, конкурсів, вікторин та інших змагань з правознавства, конкурсів учнівських робіт, рефератів з питань історії та теорії держави і права, практичного застосування норм чинного законодавства.

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

Всього:

58,3

9,8

11,5

12,0

13,5

15,0

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про виконання Районної програми правової освіти населення на 2007-2010

роки та про Районну програму правової освіти населення на 2011-2015 роки 

 

                                                                                                                           

Про внесення змін до розпорядження голови

районної державної адміністрації

 

від 04.01.2012 року № 9/2012-р

                                                                                                                                

 

П О Л О Ж Е Н Н Я про Районну МКМР з правової освіти населення

Переглядів: 1439
Дата публікації: 13:26 10.01.2017
© Використання матерiалiв сайту Теофіпольської районної державної адміністрації дозволяється за умови посилання (для iнтернет-видань — гiперпосилання) на сайт Теофіпольської районної державної адміністрації