Регламент

РЕГЛАМЕНТ

Теофіпольської районної державної адміністрації

Хмельницької області

 

 

Загальні положення

 

1. Регламент районної державної адміністрації Хмельницької області  (далі – Регламент) розроблений на основі чинного законодавства, регулює організаційно-проце­дурні питання діяльності районної державної адміністрації, визначає меха­нізм організації взаємодії голови, першого заступника, заступника голови та керівника апарату (керівництва), апарату, управлінь, інших структурних підрозділів адміністра­ції по реалізації своїх повноважень, здійснення апаратом правового, органі­заційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності район­ної державної адміністрації, встановлює внутрішній розпорядок роботи адмі­ністрації.

2. Розгляд в районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником, заступником голови (далі – заступники голови), керівником апарату районної державної адміністрації, апаратом райдержадміністрації, структурними підрозділами районної державної адміністрації (далі – структурні підрозділи), територіальними органами центральних органів виконавчої влади (далі – територіальні органи), а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою адміністрації.

3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держа­ви.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

         4. Розподіл обов’язків між першим заступником, заступником го­лови та керівником апарату здій­снюється головою районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

структурних підрозділів адміністрації, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

територіальних органів, координацію діяльності яких здійснює посадова особа та за­безпечує сприяння таким органам у виконанні покладених на них завдань від­повідно до законодавства;

порядку заміщення голови райдержадміністрації, його заступників у разі їх відсутності.

5. Головою районної державної адміністрації визначаються також обов’язки посадових осіб щодо надання допомоги, спрямування та контролю діяльності  виконкомів сільсь­ких, селищних рад з питань виконання делегованих повнова­жень органів виконавчої влади.

6. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації роз­робляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), а також з начальниками юри­дичного та загального відділів апарату райдержадміністрації і затверджу­ються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

    Планування роботи районної державної адміністрації

7. Робота райдержадміністрації проводиться за поточними (квартальними), а у разі потреби оперативними (місячни­ми) планами, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації за формою згідно з додатком 1.

Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозді­лів та апарату а також територіальних органів.

Формування планів роботи районної державної адміністрації здій­снюється відділом організаційної роботи та з питань персоналу апарату районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів та відділів апарату райдержадміністрації, погоджени­ми із першим заступником, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації. Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуля­торних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України “Про заса­ди державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

8. Пропозиції до плану роботи районної державної адміністрації, по­годжені із першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації подаються структурними підрозділами, відділами апарату райдержадміністрації відділу організаційної роботи та з питань персоналу апарату райдержадміністрації не пізніше, ніж за 3 тижні до початку кварталу.

У разі потреби такі пропозиції можуть надаватися безпосередньо за­ступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації.

9. Сформований відділом організаційної роботи та з питань персоналу апарату райдержадміністрації та по­годжений у встановленому порядку проект плану роботи районної держав­ної адміністрації вноситься на розгляд голові адміністрації, розміщується у засобах масової інформації та на веб-сайті райдержадміністрації з метою винесення його на розгляд громад­ськості та затверджується розпорядженням голови районної державної адміні­страції  не пізніше ніж у триденний строк після його затвердження доводиться до вико­навців.

Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спря­мовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних, регіональних програм соціально-еконо­мічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

10. До плану роботи районної державної адміністрації включаються: актуальні питання, пов’язані зі здійсненням заходів із соціально-еконо­мічного розвитку району або окремих її адміністративно-територіальних оди­ниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язан­ням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих та терито­ріальних органів вико­навчої влади, їх взаємодією з органами місцевого само­врядування, які потре­бують розгляду на засіданні колегії, при необхідності звіти (інформації) керівників структурних підрозділів адміністрації та терито­ріальних органів про виконання планів роботи та стану справ у відпо­відній сфері, а також нараді у голови районної державної адміністрації і його заступ­ників та вжиття додаткових заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участю.

11. Плани роботи повинні містити  питання:

підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації, відповідно, за рік, квартал із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності заступників голови, керівника апарату адміністрації, територіальних орга­нів, структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів сільських, селищних рад з виконання актів законодавства, розпоряджень голів обласної та районної державної адміністрації.

Заплановані питання щодо роботи структурних підрозділів адміністра­ції повинні, як правило, передбачати про­ведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням голови районної державної адміністрації.

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішен­ням  голови на підставі доповідної записки заступників голови, керівника апарату   райдержадмі­ністрації.

12. Контроль за виконанням планів роботи районної державної адміністрації здійснюється першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації райдержадміністрації (відповідно до розпо­ділу обов’язків).

Узагальнення інформації про виконання плану роботи районної державної адміністрації за попередній квартал, рік здійснюється відділом організаційної роботи та з питань персоналу апарату райдержадміністрації на підставі інформацій, наданих не піз­ніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, роком структур­ни­ми підроз­ділами, відділами апарату районної державної адміністрації, терито­ріальними органами після погодження із заступниками голови (відповідно до розпо­ділу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

Голові районної державної адміністрації подається узагальнена інформація про виконання плану роботи за попередній квартал до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

13. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними, а у разі потреби-місячними планами, що затверджуються за­ступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’яз­ків), керівником апарату райдержадміністрації за 3 дні до початку кварталу (місяця). Порядок планування роботи структурних підрозділів та відділів апарату райдержадміністрації встановлюють заступники голови райдержадмі­ністрації (відповідно до розподілу обов’яз­ків) та керівник апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та відділів апарату рай­держадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 11 цього Регламенту.

Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи струк­турного підрозділу та відділів апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням за­ступників голови (відповідно до розподілу обов’яз­ків), керівника апарату райдержадміністрації.

14. Порядок планування роботи територіальних органів визначається центральними органами виконавчої влади. Проекти пла­нів роботи, а також пропозиції щодо пріоритетів погоджуються із головою райдержадміністрації, які із супровідним листом подаються через загальний відділ апарату райдержадміністрації для попереднього аналізу заступниками голови (згідно з розподілом обов’язків), керівником апарату райдержадміністра­ції.

15. Контроль за виконанням планів роботи структурних підрозділів, відділів апарату районної державної адміністрації покладається на заступників го­лови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдерж-адміністрації.

 16. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів адміністрації, відділів апарату, затверджених заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків) та керівником апарату райдержадміністрації.

Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією, її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному Веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

 

 Організація роботи апарату районної державної адміністрації

17. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації;

 здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за доручен­ням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

 перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації вико­нання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій структурними підрозділами райдержадміністрації, а також виконкомами сільських, селищних рад; вивчає та узагаль­нює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’я­занні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяль­ності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голів обласної та районної держадміністрацій;

за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визна­чених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удос­коналення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємо­дії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відпо­відних територій;

 здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосу­вання, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозді­лами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

 готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кад­рових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

 проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропо­зиції щодо його поліпшення;

 здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку, забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях адмініс­трації та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміні­страції відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таєм­ниці;

 забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

 виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

18. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із облдержадміністрацією, районними підрозділами центральних органів виконавчої влади, структурними підрозділами райдержадміністрації а також з органами місцевого самоврядування.

19. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про апарат, що затверджу­ється розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

Організація роботи з персоналом

 

20. Робота з персоналом в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконав­чої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

21. Організація роботи з персоналом в райдержадміністрації здійснюється за затвердженим головою райдержадміністрації річним планом, який перед­бачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань роботи з персоналом.

22.  Організацію роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації здійснює відділ організаційної роботи та з питань персоналу, у структурних підрозділах райдержадміністра­ції,  які мають невелику штатну чи­сельність, виконання роботи з персоналом покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах райдержадмініс­трації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та враху­вання можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професій­ному зростанні.

23. Прийняття на державну службу в районну державну адміністра­цію  та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

24. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

25. Райдержадміністрація розглядає і  вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагоро­дами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і струк­турних  підрозділів  райдержадміністрації,  органів місцевого само­врядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм влас­ності.

         26. На кожного прийнятого на роботу до районної державної адміністрації працівника оформляється особова справа.

27. Облік робочого часу працівників апарату районної державної адміністрації здійснюється відділом організаційної роботи та з питань персоналу апарату райдержадміністрації за табелями встановленої форми. Табелі підписані відповідальними за облік робочого часу особами та затверджені керівником апарату рай­держадміністрації у встановлені строки подаються до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату для нарахування зарплати.

28. Відповідальність за реалізацією державної політики з питань персоналу, добір персоналу, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетенції державних службовців апарату, керівників, заступників керівників самостійних структурних підрозділів  рай­держадміністрації несе відділ організаційної роботи та з питань персоналу апарату райдержадміністрації.

29. Щорічні відпустки працівникам апарату районної державної адміністрації надаються в установленому законодавством порядку згідно з графі­ками відпусток та  попередньо погоджуються з профспілковим комітетом.

30. Надання відпустки голові райдержадміністрації погоджує голова обласної державної адміністрації.

31. Голова райдержадміністрації на підставі листа-погодження обласної державної адміністрації видає розпорядження про своє відбуття у від­пустку.

32. Графік відпусток голови, заступників голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів, працівників апарату районної дер­жавної адміністрації затверджується розпорядженням голови районної дер­жавної адміністрації.

          33. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації після письмового погодження відпустки у голови райдержадміністрації видають наказ про своє відбуття у відпустку, копія якого подається у відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

 

 Організація роботи з документами та

контроль за їх виконанням

 

34. Організація роботи з документами в районній державній адміністрації здійснюється згідно з Інструкцією з діловодства, що затверджується
розпорядженням голови районної державної адміністрації, розробленої відповідно  до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1242.

Організація роботи з документами, що містять обмежений доступ, здійснюється в установленому законодавством порядку.

35. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова,
заступники голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату та керівники структурних підрозділів районної  державної адміністрації.

36.  Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, у яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують
вирішення.

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених зако­нами України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, роз­гляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, запитів на інформацію, звернень громадян.

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, до­рученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депу­татів України, депутатів місцевих рад,  звернень громадян та інших документів, у тому числі вихідних-здійснюється загальним відділом апарату райдержадмі-ністрації,  запитів на інформацію  - відповідальною особою, що забезпечує доступ запитувачів до інформації згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Контроль за виконанням документів по суті питань, з яких вони прийняті, покладається на заступників голови (відповідно до розподілу обо­в'язків), керівника апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації до компетенції яких входить вирішення поставлених у документах завдань, в тому числі з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади.

         37. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, листів цен­тральних органів виконавчої влади розробляється у разі потреби план кон­тролю, у якому визначаються контрольні строки виконання завдань.

         38. Контроль за виконанням актів законодавства, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної та районної держадмі­ністрацій, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

         аналізу й узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризу­ють стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників.

         39. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встанов­лення проміжних контрольних строків подаються голові районної державної адміністрації або його заступникові (відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Прем’єр-міністра України, розпорядженням голови районної державної адміністрації або планом контролю.

         40. За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов’язків) дає доручення виконав­цям вжити додаткових заходів для усунення причини.

          41. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається органам виконавчої влади вищого рівня, як правило, підписує голова районної державної адміністрації.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту виконавця або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови районної державної адміністрації або за­ступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації.

 

Організація розгляду звернень громадян

та проведення особистого прийому громадян

 42.     Реалізація громадянами України конституційного права на звернення
в районній державній адміністрації здійснюється згідно з вимогами Закону
України "Про звернення громадян" та інших нормативно-правових актів.

Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловод­ства та проведення особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, органі­заціях незалежно від форми власності, у засобах масової інформації, затверд­женої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

43. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою рай­держадміністрації, заступником (відповідно до розподілу обов’язків) або керівником апарату, керівником відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдерж­адміністрації або її апарату.

44. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадмініс­трації, перший заступник, заступник голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який зат­верджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

45. Загальний відділ апарату райдержадміністрації щоквартально аналізує роботу з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

46. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

 

Організація правового забезпечення діяльності

районної державної адміністрації

47. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації.

Юридичний відділ підпорядковується безпосередньо голові адміністрації з питань правового забезпечення діяльності рай­держадміністрації, а з питань організації роботи апарату – керівнику апарату рай­держадміністрації.

48. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Мі­ністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відпо­відно до Конституції та законів України, та розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій.

49. Основними завданнями юридичного відділу є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділа­ми, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

50. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голо­ви райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадмі­ністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області;

надає методичну допомогу працівникам апарату та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших держав­них органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний відділ апарату райдержадміністрації, що затверджується головою райдержадміністрації.

51. Начальник юридичного відділу:

здійснює керівництво роботою юридичного відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в райдерж-адміністрації;

організовує роботу працівників юридичного відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідаль­ності згідно із законодавством;

виконує інші передбачені законодавством функції.

 

 Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії районної державної адміністрації

52. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її го­лова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, коле­гії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова адміністрації.

З  метою забезпечення участі громадян в управлінні державними
справами при місцевій держадміністрації відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року N996
утворюється громадська рада.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

53. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія районної державної адміністрації (далі – колегія) у скла­ді голови  райдержадміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керів­ників структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників агроформувань району.

До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місце­вого самоврядування.

До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за про­позицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій також і їх представники.

54.  Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому при­сутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові – у міру потреби.

55. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голо­сів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження. Може також видаватися доручення голови чи протокольне рішення.

56. Апарат райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, у тому числі стенографування та оформлення протоколів засідань, технічний запис – загальний відділ апарату райдержадміністрації.

57. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Положен­ням про колегію Теофіпольської районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови адміністрації прийнятим відповідно до Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569, та цим Регламентом.

58. Засідання діючих при райдержадміністрації дорадчих органів (ко­мітетів, комісій, рад, робочих груп тощо) проводяться по мірі необхідності. Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпе­чується відповідальними працівниками або іншими особами, визначеними керівниками зазначених органів відповідно до Інструкції з діловодства районної державної адміністрації.

Порядок підготовки і проведення нарад

 та інших заходів

59. Голова, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації, керівники структур­них підрозділів районної державної адміністрації проводять відповідно до плану роботи районної державної адміністрації наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень районної дер­жавної адміністрації.

60. Головою районної державної адміністрації щопонеділка з 10.00 до 10.30 години проводяться наради заступників голови, керівника апарату адміністраці, керівників структурних підрозділів, відділів апарату та керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

 На на­раду можуть запрошуватись інші особи за окремим списком, який подається головою райдержадміністрації.

61. Плани проведення нарад затверджуються відповідними посадо­вими особами. Пропозиції про строки, час, місце та інші питання, пов’язані з організацією підготовки і проведення нарад, семінарів та інших заходів, погоджуються із керівником апарату рай­держадміністрації.

Організація проведення нарад у голови районної державної адміністра­ції та його заступників покладається на апарат та відповідні структурні під­розділи районної державної адміністрації.

62. Участь в районних заходах сільських, селищних голів погоджується з головою районної державної адміністрації, інших категорій працівників райдержадмі­ністрації – з відповідними заступниками голови районної державної адміністрації.

63. Повідомлення про запрошення на районні заходи і реєстрація прибуття на них сільських, селищних голів здійснюється відділом організаційної роботи та з питань персоналу та сектором інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації; керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, районних установ і організацій,  інших категорій учасників заходів – відповідними структурними підрозділами адміністрації. Підготовка приміщень до нарад, інше господарське забезпечення здійснюється відділом фінансово-господарського забез­печення апарату спільно із структурними підрозділами адміністрації, відпо­відальними за підготовку і проведення заходів.

64. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунту­вання причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день прове­дення наради.

65. Рішення, прийняті на нарадах, оформлюються протоколами не пізніше ніж у триденний термін. Оформлення протоколів нарад під голову­ванням голови районної державної адміністрації здійснюється загальним від­ділом апарату, інших нарад – структурними підрозділами адміністрації, від­повідальними за підготовку і проведення нарад.

Протокол наради підписується головуючим.

За результатами розгляду питань на нарадах можуть видаватися розпо­рядження або доручення голови районної державної адміністрації.

66. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови районної державної адміністрації та його заступників, здійснюється апара­том, а в окремих випадках – структурним підрозділом райдержадміністрації, які регулярно подають посадовій особі, що проводила нараду, аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.

67. Офіційне повідомлення засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдерж-адміністрації.

68. Підготовка проведення заходів до пам’ятних дат, урочистих подій тощо, у тому числі доповідей, покладається на заступників голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації і ведеться згідно з планами підготовки заходів, які затверджуються головою райдерж-адміністрації. 

69. Відповідальність за підготовку робочих поїздок до району керівника облдержадміністрації та його заступників здійснюють заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

   Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови

 районної державної адміністрації

 

70. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, за власною ініціа­тивою видає одноособово в межах повноважень адміністрації розпоряджен­ня.

71. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують відділи апарату, структурні підрозділи районної державної адміністрації, а також територіальні підрозді­ли центральних органів виконавчої влади, районні установи.

У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам районної державної адміністрації виконавець, зазначений першим, є головним роз­робником.

72. Проекти розпоряджень до їх внесення районній державній адміністрації підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації, у разі потреби – з іншими заінтересованими органами та організаціями.

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінте­ресованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформа­ційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

73. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які роз-робляються на виконання актів законодавства та розпоряджень голови обласної державної адміністрації, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

74. Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпоряд­ження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

Погоджений проект розпорядження візується керівниками зазначених структурних підрозділів та інших органів.

75. Погодження проекту розпорядження відбувається у паспорті роз­порядження, зразок якого встановлений Інструкцією з діловодства у Теофіпольський районній державній адміністрації, у якому зазначаються заінтересо­вані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розроб­ником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розроб­ником;

не висловили своїх позицій щодо проекту розпорядження.

76. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структур­них підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо про­екту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді прото­колу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

77. Головний розробник готує та вносить разом із проектом розпорядження пояснювальну записку (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших ре­зультатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадро­вих питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з ін­ших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень норматив­ного характеру, у тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

78. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються поло­ження (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

79. У разі проведення публічного обговорення проекту розпоряд­ження головний розробник вносить його разом з довідкою, у якій зазна­чаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

71. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), у якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проб­лем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямова­ними на досягнення в найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби про­міжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід вико­нання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

80. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регулятор­ного впливу відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Мі­ністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

копію рішення Державної регуляторної служби України про його погод­ження разом з аналізом його регуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

81. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником ор­гану, що є головним розробником, та вноситься голові районної державної
адміністрації разом з документами, передбаченими підпунктами 72-80 цього Регламенту.

За дорученням  голови  районної державної адміністрації  або  його
заступника (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдерж-адміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження   проводиться   в  її  апараті та  у  разі  потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження  в  апараті  райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі
потреби зазначений строк може  бути  продовжено  на  обґрунтоване
прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

82. Проекти  розпоряджень  підлягають  обов'язковій  правовій
експертизі у юридичному відділі.

У разі коли  проект  розпорядження  подано  апарату  райдерж-адміністрації  з  порушенням визначених у цьому розділі вимог,
юридичний відділ доповідає про це керівнику
апарату районної державної адміністрації, який  у  дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові  проект розпорядження та матеріали до нього.

83. Юридичний відділ  опрацьовує  поданий  проект  розпорядження,
зокрема  проводить  його  правову  експертизу,  вносить  поправки,
пов'язані з приведенням  проекту розпорядження у відповідність з
вимогами нормопроектувальної  техніки,  а також  у  разі  потреби редагує проект розпорядження.

84. Юридичний відділ апа­рату райдержадміністрації під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та за­конам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання про­блеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встанов­леним цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ апа­рату райдержадміністрації готує заува­ження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту розпорядження не може бути усунено шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок (додаток 6).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

85. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

86. Проект розпорядження візується працівниками апарату, які здійснювали його опрацювання (в обов’язковому порядку працівниками юридичного та загального відділів, першим заступником голови,  заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату) та передається керівнику апарату рай­держадміністрації для доповіді його голові районної державної адміністрації.

87. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпоряд­женнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного ха­рактеру підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції в області  згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Ка­бінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного ха­рактеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюднен­ню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження голови райдержадміністрації, зазначені в абзацах третьому і четвертому цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяль­ності” здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

88. Додатки до розпоряджень голови районної державної адміні­страції є невід’ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату рай­держадміністрації.

           89. Підписані головою районної державної адміністрації розпорядження реєструються в установленому порядку загальним відділом і надсилаються заінтересованим органам та організаціям згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у встановле­ному її головою порядку.

Підписані головою головою районної державної адміністрації розпорядження, що мають нор­мативно-правовий характер, загальний відділ апарату райдержадміністрації ра­зом із супровідним листом за підписом керівника апарату райдержадміністрації та електронним варіантом нормативно-правового акта подає протягом п'яти робочих днів після прийняття на державну реєстрацію в Головне територіальне управління юстиції в області.

 

  Публічне обговорення проекту розпорядження

голови районної державної адміністрації

        90. Проекти нормативно-правових актів районної державної адміністра­ції виносяться на громадське обговорення шляхом оприлюднення у порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

         91. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження районних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

        92. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції голов­ного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівни­ками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівни­ком органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

    які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

    яких результатів необхідно досягти;

    які заходи передбачено здійснити у ході обговорення;

    строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюд­нюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

93. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації проект розпоряд-ження разом з планом проведення пу­блічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та ін­формацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуван­ням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.

94. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, уза­гальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовжен­ня строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

Взаємовідносини районної держадміністрації з обласною державною адміністрацією, іншими органами державної влади та

органами місцевого самоврядування

 

95. Взаємовідносини  районної  держадміністрації   з   іншими органами  державної  влади  та  органами  місцевого самоврядування здійснюються керівництвом, апаратом, структурними підрозділами районної державної адміністрації на відповідних рівнях в установленому законодавством порядку, з метою забезпечення належного виконання покладених на райдерж-адміністрацію завдань.

96. Координація взаємовідносин районної державної адміністрації із  обласною державною адміністрацією, територіальними підрозділами  центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування здійсню­ється керівництвом районної державної адміністрації.

97. Відповідальність за координацію взаємовідносин апарату районної державної адміністрації із обласною державною адміністрацією, іншими органами державної влади, їх територіальними органами та органами місцевого самоврядування покладається на керівника апарату райдержадміністрації.

98. Взаємовідносини районної державної адміністрації з районною радою та іншими органами місцевого самоврядування здійснюється з метою забезпечення чіткого і злагодженого їх функціонування шляхом сприяння реалізації їх повноважень.

99. Контроль за  виконанням  органами  місцевого   самоврядування
делегованих  повноважень  органів  виконавчої влади здійснюється у
встановленому законодавством порядку.

100. Контроль за реалізацією виконавчими комітетами селищних та сільських рад району делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється районною державною адміністрацією шляхом аналізу виданих ними актів, проведення перевірок, подання інформацій про виконання повноважень.

101. З метою реалізації функції контролю, яка полягає в аналізі прийнятих рішень,  ви­конавчі комітети селищних та сільських рад району протягом 10 днів з дня їх прийняття подають до відділу організаційної роботи та з питань персоналу апарату адміністрації копії актів з питань делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

102. Надіслані до відділу організаційної роботи та з питань персоналу апарату райдержадміністрації зазначені документи передаються до юридичного відділу апарату райдержадміністрації,  який протягом 5 робочих днів забезпечує проведення правової експертизи отриманих документів і у разі виявлення документів,  прийнятих з порушенням законодавства, протягом 3-ох  місяців повідомляє відповідних сільських та селищних голів про невідповідність акта.

103. Після проведення юридичним відділом правової експертизи, копії рішень виконкомів з питань делегованих повноважень передаються до відділу організаційної роботи та з питань персоналу апарату райдержадміністрації для подальшого аналізу і використання в роботі.

104. Виконавчі комітети селищних та сільських рад один раз на півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надсилають до районної державної адміністрації інформацію про виконання окремих делегованих повноважень органів виконавчої влади за встановленою  формою.

105. Діяльність  виконавчих ко­мітетів селищних та сільських  рад з питань делегованих повнова­жень перевіряється також шляхом проведення перевірок.

У квартальних планах роботи районної державної адміністрації передбачено проведення заходів щодо контролю за здійсненням виконавчими органами селищних та сільських  рад делегованих повноважень органів виконавчої влади. Порядок, періодичність і терміни проведення перевірок визначаються головою районної державної адміністрації.

У разі потреби за розпорядженням голови районної державної адміністрації можуть проводитися позапланові перевірки.

Термін проведення перевірки не повинен перевищувати 5 робочих днів. Продовження цього терміну допускається з дозволу голови районної держав­ної адміністрації.

Результати перевірки роботи виконавчого комітету розглядаються на  засіданні колегії районної державної адміністрації. Про прийняте колегією райдержадміністрації рішення інформується виконком ради (надсилається копія розпорядження голови райдержадміністрації). На черговому засіданні виконкому напрацьовуються заходи спрямовані на усунення недоліків у роботі виконавчого комітету. У разі потреби питання виноситься на розгляд сесії селищної/ сільської ради та доводяться до відома населення.

106. 3 метою забезпечення прозорості у роботі райдержадміністрації, об'єктивної оцінки реальної ситуації в районі, прийняття районною держав­ною адміністрацією ефективних управлінських рішень здійснюється опера­тивне інформування органів виконавчої влади, населення про події у різних сферах життя району.

         107. Інформація про щоденні найважливіші події, явища і тенденції у суспіль­но-політичному, соціально-економічному та культурному становищі району передається до 12.00 години кожного робочого дня відділами апарату, управліннями та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації до сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміні­страції для узагальнення.

108. Систематизована та погоджена з відповідними заступниками го­лови, керівником апарату районної державної адміністрації інформація в установлених формах щоденних і тематичних повідомлень передається обумовленим видом зв’язку до 14.00 години до управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміні­страції.

109. З метою здійснення ефективного кон­тролю за діяльністю райдержадміністрації, (відповідно до чинного законодавства) надсилаються до організаційного відділу апарату облдержадміністрації копії планів роботи (перспективних, поточних) на третій день після їх затвердження; перелік основних заходів, які проводи­тимуться райдержадміністраціями у наступному місяці - за 10 днів до початку зазна­ченого місяця.

■  ■

110. Копії розпоряджень голови адміністрації та протоколів засідань колегій районної державної адміністрації надсилаються в електронному вигляді на електронну адресу обласної державної адміністрації (regadm@adm.km.ua) щомісячно до 10 числа наступного за звітним періодом.

 

Порядок користування службовими приміщеннями в апараті

 районної державної адміністрації

111. Чергування в районній державній адміністрації здійснюється цілодобово.

Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці районної 32державної адміністрації зобов’язані за розпорядженням голови   районної державної адміністрації з’являтися на службу у вихідні,  святкові та неробочі дні, робота за які компенсується наданням іншого дня відпочинку відповідно до чинного трудового законодавства.

112. Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, закріплюється за працівниками, які в них працюють. Працівники апарату адміністрації несуть відпові­дальність за збереження і правильність користування закріпленим майном, при звільненні з роботи здають його матеріально відповідальній особі відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, про що робляться відпо­відні відмітки в обхідному аркуші.

113. Винесення майна з приміщення адміністрації, перенесення майна з однієї робо­чої кімнати в іншу проводиться лише з дозволу начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату.

 

 Матеріально-технічне забезпечення діяльності

 районної державної адміністрації

114. Матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації проводиться відділом фінансово-господарського забезпечення апарату адміністрації.

115. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату адміністрації здійснює заходи по утриман­ню в належному стані службових приміщень, проведенню поточного та капітального ремонтів, придбання та ремонт меблів, обладнання, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, забезпечення працівників апарату канце­лярським знаряддям, папером, телефонним зв’язком.

        

 

 

Керівник апарату адміністрації                                           О.Ковцун 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                                                  до регламенту Теофіпольської

                                                                  районної державної адміністрації

 

 

Форма плану роботи районної державної адміністрації

 

 

ПЛАН  РОБОТИ

Теофіпольської районної державної адміністрації

на___________________________

(період, на який планується робота)

 

 

 

 

Зміст заходу

 

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

 

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________                  _______________                 __________________ 

(заступник голови                                         (підпис)                                   (ім'я та прізвище)

 районної державної

 адміністрації)

 

 

 

 

 

 

                                                                     „____” _____________ 201__р.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

                                                                  до регламенту Теофіпольської

район­­ної державної адміністрації 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ

щодо проекту розпорядження голови райдержадміністрації

____________________________________________________

(назва)

 

 

1. Ураховані зауваження (пропозиції)

 

Редакція частини проек­ту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (про­позиції) та їх зміст

Спосіб врахування

 

 

2. Неврегульовані розбіжності

 

Редакція спірної частини проекту розпорядження

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (про­позиції) та їх зміст

Обгрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування посади керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

_____ ____________________ 201_ р.

 

                  

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до регламенту Теофіпольської район­­ної державної адміністрації 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

________________________________________________

(назва)

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на вико­нання акта законодавства, доручення Президента України, Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть про­блеми, на розв’язання якої спрямовується розпорядження, і причини її ви­никнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегу­лювання питання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

3. Правові аспекти

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспіль­них відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсут­ність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряд­жень.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов’язків гро­мадян, про це зазначається окремо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпоряд­ження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про ро­боту, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті голов­ним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

6. Регіональний аспект

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністра­тивно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення про­екту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення у проекті.

7. Громадське обговорення

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоно­вані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

8. Прогноз результатів

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, за­значаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, по­рівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть до­даватися до пояснювальної записки.

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування посади керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

_____ ____________________ 201_ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до регламенту Теофіпольської район­­ної державної адміністрації 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

____________________________________________________

(назва)

 

 

Зміст положення чинного розпорядження

Зміст відповідного положення проекту розпорядження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування посади керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

_____ ____________________ 201­­_ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до регламенту Теофіпольської район­­ної державної адміністрації 

 

 

 

 

 

 

(найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

 

 

 

Відповідно до Регламенту Теофіпольської районної державної адміні­страції повертаємо проект розпорядження _____________________________

(назва)

для приведення його у відповідність з вимогами пункту ____________ зазначеного Регламенту.

 

         Додаток:    на ______ арк.

 

 

 

 

 

 

 

 

(заступник голови адміністрації)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до регламенту Теофіпольської район­­ної державної адміністрації 

 

висновок

юридичного відділу апарату райдержадміністрації до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

_______________________________________________________

(назва)

Проект розпорядження розроблено

 

 

(найменування структурного

 

підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

11)

 

 

(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

 

розпорядженням голови облдержадміністрації)

22)

 

 

(вимогам нормопроектувальної техніки – зазначаються

 

недоліки, зокрема логічні та змістові)

2. Узагальнений висновок

 

 

(наводиться узагальнений висновок та

 

пропозиції щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття

 

та обґрунтованість проекту, доцільність способу правового врегулювання питання

 

порушеного в ньому)

       

 

Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

 

 

 

 

 

 

(найменування посади працівника юридичного відділу)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

(начальник юридичного відділу)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

_____ ____________________ 201_ р.

Приєднані документи
Переглядів: 909
Дата публікації: 14:05 19.01.2017
Версія для слабо- зорих