РДА | Функції та повноваження | Інструкція про порядок ведення, обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в районній державній адміністрації
Інструкція про порядок ведення, обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в районній державній адміністрації

І Н С Т Р У К Ц І Я

про порядок ведення обліку, зберігання, використання і

знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації,

що містять службову інформацію в районній державній адміністрації

 

Загальна частина

 

1. Ця Інструкція визначає єдині вимоги до ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації (далі - документи), що містять службову інформацію, у Теофіпольській районній державній адміністрації.

2. Розпорядженням голови районної державної адміністрації утворюється комісія з питань роботи із службовою інформацією в районній державній адміністрації, яка постійно діє та затверджується положення про неї. До складу комісії з питань роботи із службовою інформацією включаються головний спеціаліст з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи  апарату адміністрації, працівник, відповідальний за забезпечення доступу до публічної інформації, представники загального відділу, інших структурних підрозділів апарату з числа найбільш кваліфікованих фахівців.

  3. Перелік відомостей, що становить службову інформацію (далі - перелік відомостей), складається комісією з питань роботи із службовою інформацією на підставі пропозицій структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату відповідно до вимог частини другої статті 6 та статті 9 Закону України “Про доступ до публічної інформації” та затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації і оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

         4. Працівники, яким доручено опрацьовувати документ, що містить службову інформацію, визначаються головою районної державної адміністрації, його заступниками відповідно до розподілу обов’язків, керівниками структурних підрозділів у резолюції до такого документа. Члени постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів районної державної адміністрації, які не є її працівниками, можуть працювати з документами, що містять службову інформацію на підставі резолюції голови, заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.         

5. Організація роботи з документами, що містять службову інформацію в апараті районної державної адміністрації покладається на головного спеціаліста з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації, у структурних підрозділах районної державної адміністрації - на відповідні відділи (сектори) або окрему посадову особу (далі - служба діловодства).

         Облік, формування справ, зберігання та використання документів з відміткою “Літер М” проводиться головним спеціалістом з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації.

          Керівники структурних підрозділів здійснюють контроль за дотриманням порядку підготовки документів з грифом “Для службового користування”, їх зберігання і використання.

         6. Працівники апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, інші особи, які працюють з документами з грифом “Для службового користування”, в обов’язковому порядку підлягають ознайомленню з цією Інструкцією під розпис.

         Ознайомлення в апараті районної державної адміністрації здійснює загальний відділ, у структурних підрозділах - служба діловодства.

         7. Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф “Для службового користування”. На документах, що містять службову інформацію з мобілізаційних питань, додатково проставляється відмітка “Літер “М”.

         8. Питання щодо необхідності присвоєння документу грифа “Для службового користування” вирішується виконавцем або посадовою особою, яка підписує документ, відповідно до переліку відомостей та з дотриманням вимог частини другої статті 6 та статті 9 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

         9. До прийняття рішення про присвоєння документу грифа “Для службового користування” особи, зазначені в пункті 8 цієї Інструкції, повинні:

         9.1 перевірити, чи належить інформація, яку містить документ до категорій, визначених у частині першій статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

         9.2  встановити, чи належить відповідна інформація до такої, доступ до якої згідно із законом не може бути обмежено, у тому числі шляхом віднесення її до службової інформації;

         9.3 перевірити дотримання сукупності вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”. В окремих випадках питання щодо необхідності присвоєння документу грифа “Для службового користування” може бути розглянуто комісією з питань роботи із службовою інформацією за поданням посадової особи, яка підписуватиме документ.

          10. Забороняється використовувати для передачі службової інформації відкриті канали зв’язку. У разі виникнення необхідності в передачі (надсиланні) документів, що містять службову інформацію, юридичним особам, громадським об’єднанням без статусу юридичної особи та фізичним особам, на яких не поширюються вимоги цієї Інструкції, останні беруть на себе письмове зобов’язання стосовно нерозголошення отриманої службової інформації.

         11. Голова районної державної адміністрації,  заступники голови адміністрації, керівник апарату адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації несуть відповідальність за організацію та забезпечення правильного ведення обліку, зберігання та використання документів, що містять службову інформацію, в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації, відповідно. Особи, винні у порушенні порядку ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, їх втраті або розголошенні службової інформації, що в них міститься, притягуються до дисциплінарної або іншої відповідальності, передбаченої законом.

         12. Під час роботи з документами з грифом “Для службового користування” застосовуються положення Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 23.02.2012 № 26/2012-р, що регламентує порядок складання та оформлення документів.

Створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів з грифом “Для службового користування” в районній державній адміністрації здійснюється відповідно до вимог законодавства, що регулює питання роботи з електронними документами.

         13. Використання інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно- телекомунікаційних систем чи засобів копіювально-розмножувальної техніки, що застосовуються під час обробки службової інформації, здійснюється на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

          14. У разі ліквідації структурного підрозділу районної державної адміністрації рішення про подальше користування документами з грифом “Для службового користування” приймає ліквідаційна комісія.

         15. Архівний відділ районної державної адміністрації надає консультаційну та методичну допомогу з питань діловодства стосовно документів, що містять службову інформацію, підготовки справ до передавання на архівне зберігання.

 

Приймання та реєстрація документів

 

          16. Приймання та реєстрація документів з грифом “Для службового користування”, у тому числі з відміткою “Літер “М”, здійснюється головним спеціалістом з питань оборонно-мобілізаційної та  режимно-секретної роботи апарату адміністрації.

17. Забороняється доставляти документи з грифом “Для службового користування” у неробочий час.

18. Кореспонденція з грифом “Для службового користування”, що надходить до районної державної адміністрації, приймається головним спеціалістом з питань оборонно-мобілізаційної  та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації, про що здійснюється запис у журналі обліку пакетів (паковань) за формою згідно з додатком 1.

При цьому перевіряється відповідність кількості аркушів, примірників, додатків до документів та їх реєстраційних індексів зазначеним на конверті (пакованні) та у супровідному листі.

          Документи з грифом «Для службового користування», що стосується охорони державної таємниці, також передаються головному спеціалісту з питань оборонно-мобілізаційної  та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

19. За відсутності вкладень або порушення їх цілісності (невідповідності кількості аркушів, додатків до документа), пошкодження конверта (паковання), що призвело до унеможливлення прочитання тексту документа або можливого несанкціонованого ознайомлення з його змістом, а також невідповідності реєстраційного індексу документа зазначеному на конверті (пакованні), документ не реєструється. При цьому складається акт за формою згідно з додатком 2 у двох примірниках, один примірник якого разом з отриманими документами надсилається відправникові, другий зберігається у підрозділі з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи апарату адміністрації.

20. Надіслані не за адресою документи з грифом “Для службового користування” повертаються відправникові без їх розгляду.

         21. Під час реєстрації вхідного документа з грифом “Для службового користування” на першому його аркуші за допомогою штампа (автоматичного нумератора) головним спеціалістом з питань оборонно-мобілізаційної  та режимно-секретної роботи апарату адміністрації  проставляється відмітка про надходження із зазначенням скороченого найменування районної державної адміністрації, реєстраційного індексу, дати (у разі термінового виконання - години і хвилини) одержання документа.

У разі надходження конверта (паковання) з відміткою “Літер “М”, а також з відміткою “Особисто” відмітка про надходження проставляється безпосередньо на конверті (пакованні) із зазначенням порядкового номера конверта (паковання) за журналом обліку конвертів (паковань) та дати його одержання.

         22. Облік електронних носіїв інформації, книг та інших видань, які є додатками до вхідного супровідного листа, ведеться окремо від вхідних документів. На супровідному листі, який долучається до відповідної справи, проставляються номер облікової форми, порядковий номер і дата взяття додатка на облік.

          23. Реєстрація вхідних, вихідних та внутрішніх документів з грифом “Для службового користування” здійснюється окремо від документів, які не містять службову інформацію, з дотриманням вимоги щодо одноразовості реєстрації. При цьому до реєстраційного індексу документа додається відмітка “ДСК”, наприклад:

                                              “14 ДСК”.

На документах з мобілізаційних питань перед реєстраційним індексом проставляється відмітка “М”, наприклад:

                                    “М/25 ДСК”.

          Вихідному супровідному листу та кожному додатку до нього присвоюється власний реєстраційний індекс.

          Вхідному супровідному листу та додаткам до нього на паперових носіях присвоюється один номер. На кожному додатку на лицьовому боці першого аркуша проставляється відмітка, наприклад:

                                      “До вх. 15 ДСК від 01.12.2017”.

На додатках, що підлягають поверненню, така відмітка проставляється на зворотному боці останнього аркуша документа.

          Супровідний лист, що має примітку “без додатка - відкрита інформація”, також реєструється в реєстраційних формах, що використовуються для реєстрації документів, що містять службову інформацію.

         24. Реєстрація документів з грифом “Для службового користування” здійснюється в журналах за формою згідно з додатками 3 і 4.

         Розпорядження голови районної державної адміністрації  з грифом “Для службового користування”, за винятком розпоряджень голови, що стосуються охорони державної таємниці, реєструються в журналі обліку розпоряджень голови районної державної адміністрації з основної діяльності з відміткою «ДСК» за формою згідно з додатком 5.        

25. Етапи проходження документів з грифом “Для службового користування” обов’язково відображаються у відповідних журналах.

 

Облік видань з грифом “Для службового користування”

 

         26. Тираж видання з грифом “Для службового користування”, підготовлений в установі, обліковується за одним порядковим номером у журналі за формою згідно з додатком 6.

         27. Відмітка про додатково надруковані примірники видання робиться у журналі, де вони реєструвалися вперше, із продовженням їх нумерації від останнього номера примірника такого видання.

 

Облік електронних носіїв інформації

         28. Облік електронних носіїв інформації  (жорстких і гнучких магнітних дисків, касет та бобін з магнітною стрічкою, дисків для лазерних систем зчитування, невід’ємної частини модулів флеш-пам’яті тощо), на які планується записувати службову інформацію, ведеться головним спеціалістом з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації у журналі за формою згідно з додатком 7.

         29. На захисній оболонці електронного носія інформації (пластмасовій капсулі гнучкого магнітного диска, касеті або бобіні з магнітною стрічкою, на верхньому боці диска для лазерних систем зчитування, невід’ємній частині корпусу модулів флеш-пам’яті тощо) зазначаються найменування установи, обліковий номер і дата взяття на облік електронного носія, гриф “Для службового користування”.

         30. Обліковий номер жорсткого магнітного диска зазначається на етикетці, що наклеюється на його корпусі або на опломбованому корпусі блока чи пристрою, в якому він розміщується.

         31. Наклеювання на електронний носій інформації етикеток з обліковими номерами, зазначеними у пунктах 29 і 30 цієї Інструкції, здійснюється у спосіб, який виключає можливість розбирання пристрою без пошкодження етикетки, її непомітного видалення (зміни) або перенесення на інший носій інформації.

         32. Забороняється записувати службову інформацію на електронний носій інформації, не внесений до журналу обліку електронних носіїв інформації, на які планується записувати службову інформацію.

         33. Гриф “Для службового користування” зберігається за електронним носієм інформації до моменту його знищення.

         34. Заміна електронного носія інформації з грифом “Для службового користування”, який вийшов з ладу під час дії гарантійного строку, проводиться представником організації, що здійснює гарантійне обслуговування, тільки у визначеному приміщенні та у присутності працівника, якому такий носій видано в установленому порядку. Зазначений носій залишається у розпорядженні районної державної адміністрації для подальшого знищення.

         35. Ремонт блока чи пристрою з електронним носієм інформації, що має гриф “Для службового користування”, проводиться у визначеному приміщенні у присутності працівника, якому такий носій в установленому порядку видано та, у разі необхідності, працівника, який відповідає за забезпечення захисту інформації. У разі виникнення необхідності в передачі за межі установи такого блока чи пристрою для виконання ремонтних робіт електронний носій інформації вилучається та зберігається працівником, якому зазначений носій видано у встановленому цією Інструкцією порядку.

 

Друкування і розмноження документів

 

36. Друкування і розмноження документів з грифом “Для службового користування” в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації здійснюється з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

Друкування і розмноження документів з мобілізаційних питань здійснюється працівниками, які мають допуск до роботи з такими документами.

         37. У правому верхньому куті першої сторінки документа, що містить службову інформацію, проставляються гриф “Для службового користування” та номер примірника, наприклад:

“Для службового користування  

Прим. № 2”

 

Установа, яка є розробником документа з грифом “Для службового користування”, може зазначити на документі інформацію про заборону на розмноження (копіювання) такого документа в інших установах, наприклад:

                                               “Для службового користування

Прим. № 2

Копіюванню не підлягає”

 

Відмітки “Літер “М”, номер примірника зазначаються нижче грифа “Для службового користування”, наприклад:

“Для службового користування

Літер “М”

Прим. № 2 ”

 

         38. На першій сторінці кожного додатка до документа, що містить службову інформацію, вище інших відміток проставляється гриф “Для службового користування”, наприклад:

“Для службового користування

Прим. № 1

Додаток до розпорядження голови районної державної адміністрації ________20___ р. №______”.

 

          У разі коли додатки надсилаються разом із супровідним листом, після тексту листа перед підписом зазначається наявність додатків, їх обсяг, реєстраційні індекси і дати, наприклад:

“Додаток: довідка про виконання мобілізаційних заходів від 20 листо-

                 пада  2016 року   № 14 ДСК на 5 арк., прим. № 2”.

 

Якщо інформація з обмеженим доступом міститься тільки у додатку до документа з грифом “Для службового користування”, під таким грифом ставиться позначка ”(без додатка - відкрита інформація)”, наприклад:

“Для службового користування    (без додатка - відкрита інформація)

 Прим. № 1 ”

 

         39. У друкованих виданнях гриф “Для службового користування” і номер примірника зазначаються на обкладинці та на титульному аркуші видання. Якщо видання складається з кількох частин, такий гриф зазначається на кожній його частині, що містить службову інформацію.

          39. На зворотному боці останнього аркуша примірника документа, що залишається у справі, у нижньому лівому куті зазначаються кількість надрукованих примірників; перелік номерів примірників з найменуваннями адресатів (не більше чотирьох); номер пункту переліку відомостей або реквізити акта комісії з питань роботи із службовою інформацією, згідно з якими інформацію віднесено до службової; назва та обліковий номер електронного носія інформації або номер автоматизованого робочого місця, з якого друкувався документ, наприклад:

“Надруковано три примірники

Прим. № 1 – Управлінню економічного   розвитку, торгівлі та інфраструктури РДА

Прим.  № 2 – Райвійськкомату

Прим. № 3 - до справи № 02-10

Пункт 3 переліку відомостей

АРМ   інвентарний номер 1”        

41. У разі надсилання документа більш як чотирьом адресатам складається список на розсилку, в якому зазначається перелік адресатів, проставляються номери примірників, що відправляються відповідним адресатам, а замість конкретних найменувань адресатів на документі робиться узагальнений напис, наприклад:

“Прим. № 1-8 - за списком на розсилку Прим. № 9 - до справи № 02-10”

 

         42. На кожному примірнику вихідного документа та додатках до нього на лицьовому боці в нижньому лівому куті останнього аркуша зазначаються прізвище (прізвище, ім’я, по батькові) виконавця та номер його службового телефону, наприклад:

“Ковальчук 76 40 68”

або

“Ковальчук Петро Іванович 76 40 68”

 

43. Надруковані і підписані документи з грифом “Для службового користування”  реєструються головним спеціалістом з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи, який здійснює їх облік.

        Чернетки і роздруковані варіанти знищуються виконавцем шляхом подрібнення або іншим способом (спалювання, розплавлення, розчинення тощо), який виключає можливість їх прочитання та відновлення.

          44. Розмноження документів з грифом “Для службового користування” здійснюється головним спеціалістом з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації з дозволу голови районної державної адміністрації за умови оформлення замовлення за формою згідно з додатком 8 або відповідно до резолюції голови районної державної адміністрації.

          45. На кожному примірнику розмноженого документа від руки проставляється номер примірника.

         46. Документ з грифом “Для службового користування”, одержаний від іншої установи для опрацювання одночасно в кількох структурних підрозділах, копіюється у визначеному пунктом 44 цієї Інструкції порядку, якщо установа, яка є розробником документа, не встановила заборону на його розмноження.

          47. Облік розмножених документів, що містять службову інформацію, ведеться в журналі за формою згідно з додатком 9.

 

Надсилання документів

 

         48. Надсилання документів з грифом “Для службового користування” до інших організацій у межах України здійснюється фельд’єгерями фельдзв’язку, кур’єрами спецзв’язку, головним спеціалістом з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату адміністрації (служби діловодства) рекомендованими або цінними поштовими відправленнями за реєстрами, розносними книгами, або розписками.

У разі надсилання документів з грифом “Для службового користування” за допомогою підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку або органів спеціального зв’язку оформлення конвертів (паковань) повинне відповідати вимогам нормативно-правових актів, що регулюють діяльність зазначених підрозділів.

         49. Електронні носії інформації та документи з грифом “Для службового користування”, що підлягають поверненню, обов’язково надсилаються до установи із супровідним листом (додаток 10).

Видання з грифом “Для службового користування” надсилаються іншим установам разом із супровідним листом з грифом “Для службового користування”, в якому зазначаються назви (автори) видань, реєстраційні індекси, кількість та номери примірників з урахуванням вимог пункту 38 цієї Інструкції.

         50. Документи з грифом “Для службового користування”, які надсилаються, повинні бути вкладені у конверти або упаковані у спосіб, який виключає можливість доступу та прочитання тексту чи реквізитів без порушення цілісності паковання.

          51. На конвертах (пакованнях) зазначаються адреса та найменування установи - одержувача і відправника, реєстраційні індекси вкладених документів із проставленням відмітки “ДСК”. Забороняється зазначати прізвища і посади керівників установи - одержувача, а також прізвища виконавців документів і назви структурних підрозділів.

Електронні носії інформації упаковуються в окремий конверт (паковання), на якому зазначаються дата та реєстраційний індекс супровідного листа.

          52. У разі надсилання документів, які повинні бути розкриті певною посадовою особою установи особисто, їх упаковують в окремий конверт, у правому верхньому куті якого нижче грифа “Для службового користування” проставляється відмітка “Особисто”, а в його нижній правій частині зазначаються посада, прізвище, ім’я, по батькові (ініціали) одержувача. Такий конверт вкладається в інший конверт, що оформляється відповідно до вимог, визначених пунктом 51 цієї Інструкції. У лівому верхньому куті конверта проставляється відмітка “Подвійний конверт”.

         53. У разі надсилання документів з мобілізаційних питань на конвертах (пакованнях) додатково проставляється відмітка “Літер “М”.

         54. Надсилання документів з мобілізаційних питань в одному конверті (пакованні) з документами, що не стосуються мобілізаційних питань, не дозволяється.

 

Формування виконаних документів у справи

 

         55. Виконані документи з грифом “Для службового користування” групуються у справи згідно із затвердженою в апараті, структурному підрозділі райдержадміністрації зведеною номенклатурою справ. Дозволяється долучати до справи із грифом “Для службового користування” документи з відкритою інформацією, якщо такі документи стосуються питань такої справи.

Документи з мобілізаційних питань долучаються до справ з мобілізаційної роботи, що мають відмітку “Літер “М”.

         56. До номенклатури справ включаються всі довідкові та реєстраційні картотеки, журнали реєстрації та обліку документів з грифом “Для службового користування”.

         57. У графі номенклатури справ “Індекс справи” до номера справи з документами, що мають гриф “Для службового користування”, проставляється відмітка “ДСК”, наприклад:

“07-15 ДСК”.

          58. На обкладинці справи, що містить документи з грифом “Для службового користування”, у правому верхньому куті проставляється відмітка “Для службового користування”.

          59. У разі коли в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації створюється понад  50 документів на рік з грифом “Для службового користування”, вони формуються в окремі справи за видами (інструкції, плани тощо).

60. У разі коли створюється менш як 50 документів на рік з грифом “Для службового користування”, номенклатурою справ передбачається формування однієї справи із заголовком “Документи з грифом “Для службового користування”. Строк зберігання такої справи не встановлюється, а у відповідній графі номенклатури справ проставляється відмітка “ЕК”, яка означає, що строк зберігання справи визначається експертною комісією з проведення експертизи цінності документів (далі - експертна комісія), яка утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації відповідно до законодавства.

          61. Експертна комісія після закінчення року вивчає кожен аркуш справи “Документи з грифом “Для службового користування” і за потреби приймає рішення про її переформування. Документи постійного зберігання, що містяться у справі, формуються в окрему справу, якій надається окремий заголовок та яка додатково включається до номенклатури справ. Документи тимчасового зберігання залишаються у такій справі згідно із затвердженою номенклатурою справ.

         62. Якщо у справі із заголовком “Документи з грифом “Для службового користування” містяться лише документи тимчасового зберігання, вона може не переформовуватися, а строк зберігання такої справи визначається найдовшим строком зберігання документів, що містяться в ній. Відмітка “ЕК” у графі номенклатури справ “Строк зберігання” закреслюється і зазначається уточнений строк зберігання.

         63. Документи з мобілізаційних питань зберігаються в окремих робочих папках, футлярах або пакетах, на яких зазначаються прізвища та ініціали працівників, які мають право їх розкривати.

Робочі папки, футляри або пакети з документами з мобілізаційних питань опечатуються номерною металевою печаткою працівника, який безпосередньо з ними працює.

 

Користування документами

 

   64. Ознайомлення та опрацювання вхідних, вихідних та внутрішніх документів з грифом “Для службового користування” в апараті районної державної адміністрації здійснюється в такій послідовності:

при надходженні документа з грифом  “Для  службового  користування” до районної державної адміністрації відповідальний працівник за роботу з такими документами приймає пакет чи документ, ознайомлюється зі змістом документа, після чого реєструє документ з грифом “Для службового користування” у зазначених вище журналах;

зареєстрований документ передається відповідальним працівником апарату районної державної адміністрації на розгляд голові районної державної адміністрації під розпис у журналі згідно з додатком 11;

за результами розгляду проставляється резолюція щодо його виконання, дата та підпис;

відповідальний працівник за роботу з документами з грифом “Для службового користування”, вносить резолюції голови районної державної адміністрації до відповідного журналу та передає документ виконавцям згідно з резолюцією під розписку;

у разі, коли в резолюції зазначений керівник іншої організації, документ та супровідний лист (додаток 10) запечатуються в пакет, який надсилається виконавцю рекомендованим або цінним поштовим відправленням, або передається кур’єром;

Справи з грифом “Для службового користування”, що зберігаються у відповідальному підрозділі,(службі діловодства) видаються у тимчасове користування працівникам установи на підставі замовлення за формою згідно з додатком 12, резолюції голови, заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків або затвердженого головою районної державної адміністрації (керівником структурного підрозділу) списку працівників, які мають право працювати з відповідною справою.

Допуск працівників установи до роботи з документами, що містять службову інформацію з мобілізаційних питань, здійснюється на підставі списку, складеного головним спеціалістом оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації (посадовою особою, відповідальною за мобілізаційну роботу), і затвердженого головою районної державної адміністрації (керівником структурного підрозділу).

         65. Справи та видання з грифом “Для службового користування” видаються у тимчасове користування виконавцю і приймаються від нього під розписку в журналі за формою згідно з додатком 11.

         66. Робота з документами з мобілізаційних питань проводиться у відповідному службовому приміщенні з дотриманням вимог, які унеможливлюють ознайомлення із змістом таких документів сторонніх осіб.

          67. Під час приймання справи від працівника проводиться перевірка наявності кожного аркуша всіх документів справи відповідно до її внутрішнього опису.

         68. Справи з грифом “Для службового користування”, що зберігаються в архіві головного спеціаліста  з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи

69. Справи з грифом “Для службового користування” видаються для тимчасового користування на строк, що не перевищує одного місяця.

         70. За наявності письмових клопотань інших установ або припису на право проведення перевірки згідно з наданими законом повноваженнями документи з грифом “Для службового користування”, їх копії і витяги з них за письмовим дозволом або резолюцією голови чи його заступника відповідно до розподілу обов’язків можуть видаватися працівникам інших установ. На лицьовому боці підготовлених копій документів у правому верхньому куті першого аркуша документа проставляється відмітка “Копія”. Витяги з документів оформляються на відповідному бланку.

         71. Копії документів та витяги з них засвідчуються головним спеціалістом з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату адміністрації, наприклад:

 

“Згідно з оригіналом

Головний спеціаліст з питань оборонно-

мобілізаційної та режимно-секретної

роботи апарату адміністрації

10 січня 2017 року”                            (підпис)                 (ініціали, прізвище)

 

         72. Після ознайомлення з документами з грифом “Для службового користування” на зворотному боці запиту або припису на право проведення перевірки робиться запис про документи (реєстраційні дані, заголовки), з якими ознайомлено працівника іншої установи.

73. У разі потреби працівник іншої установи робить витяги з виданих йому документів з грифом “Для службового користування” у робочому зошиті, що має зазначений гриф, який після завершення роботи з документами надсилається установі, що робила запит на ознайомлення.

Порядок оформлення робочого зошита визначається інструкцією установи.

         74. Працівник іншої установи може ознайомитися зі змістом документа з грифом “Для службового користування”, отриманим від іншої установи, лише за письмовою згодою установи - розробника такого документа. Зазначена вимога не поширюється на представників органів державного нагляду (контролю) під час виконання ними відповідних функцій згідно із законодавством.

          75. Забороняється використовувати службову інформацію, що міститься в документах з грифом “Для службового користування”, для відкритих виступів або опублікування у засобах масової інформації та демонструвати такі документи на стендах, у вітринах на відкритих виставках або в інших громадських місцях.

У разі надходження до райдержадміністрації запиту на інформацію, що міститься у документі, якому присвоєно гриф “Для службового користування”, здійснюється з урахуванням вимог пункту 75 цієї Інструкції перегляд такого документа з метою перевірки відповідності запитуваної інформації сукупності вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, щодо обмеження доступу до інформації на момент надходження запиту. Авторові запиту надається інформація в тій частині, доступ до якої відповідно до зазначеного Закону не обмежено.

За наявності в запитуваному документі інформації з обмеженим доступом для надсилання запитувачеві виготовляється його копія, в якій слова, речення чи зображення, що містять інформацію з обмеженим доступом, ретушуються у спосіб, який виключає подальше відтворення ретушованого. З такої копії документа виготовляється інша копія, яка надсилається запитувачеві. Копія запитуваного документа, що ретушувалася, зберігається разом з документами з відповідного запиту та може використовуватися повторно в разі надходження до установи іншого запиту на інформацію, що міститься у такому документі.

 

Перегляд документів з грифом “Для службового користування”

 

         76. Перегляд документів з грифом “Для службового користування” проводиться з метою підтвердження наявності або відсутності в них відомостей, що становлять службову інформацію, не рідше ніж один раз на п'ять років.

Скасування грифа “Для службового користування” здійснюється за відсутності законних підстав для обмеження у доступі до службової інформації, які існували раніше.

Перегляд документів з грифом “Для службового користування” з метою можливого скасування грифа обов’язково здійснюється під час підготовки справ для їх передачі на постійне зберігання до Державного архіву області.

77. Рішення про скасування грифа “Для службового користування” чи його підтвердження приймається комісією з питань роботи із службовою інформацією районної державної адміністрації.

         78. За рішенням комісії з питань роботи із службовою інформацією строк обмеження доступу до справ (документів) може бути продовжений.

         79. Рішення комісії з питань роботи із службовою інформацією оформляється протоколом, що підписується головою і секретарем комісії та набирає чинності з моменту затвердження протоколу головою районної державної адміністрації. У протоколі зазначаються види документів, їх реєстраційні дані, заголовки та номери за номенклатурою або описом справ, з яких знімається гриф “Для службового користування” або строк обмеження доступу до яких продовжено.

Витяг з протоколу або його засвідчена копія передається разом із справами у разі передачі документів на постійне зберігання до Державного архіву області.

         80. Про скасування грифа “Для службового користування” письмово повідомляються всі установи, яким надсилався такий документ. За потреби можуть надсилатися витяги з протоколу засідання комісії з питань роботи із службовою інформацією в райдержадміністрації.

         81. На обкладинках справ та документах гриф “Для службового користування” погашається головним спеціалістом з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату адміністрації шляхом його закреслення тонкою рискою та зазначення нижче на вільному від тексту місці дати і номера відповідного протоколу засідання комісії з питань роботи із службовою інформацією. Такі відмітки вносяться до реєстраційних та облікових форм, номенклатури та опису справ.

 

Підготовка справ до передачі на архівне зберігання та знищення

 

         82. Експертиза цінності документів з грифом “Для службового користування” та їх підготовка до архівного зберігання здійснюються в установленому законодавством порядку.

У кінці кожної закінченої справи з грифом “Для службового користування” на окремому аркуші робиться засвідчувальний напис, в якому зазначаються цифрами і словами кількість аркушів у справі, кількість аркушів внутрішнього опису, а також:

наявність літерних і пропущених номерів аркушів;

номери аркушів з наклеєними фотографіями, кресленнями, вирізками тощо;

номери великоформатних аркушів;

номери конвертів з укладеннями;

кількість аркушів укладень.

Після засвідчувального напису працівник, який сформував справу, ставить підпис із зазначенням посади, прізвища і дати, який засвідчується печаткою режимно-секретного органу або печаткою “Для пакетів”. Усі наступні зміни у складі справи (пошкодження аркушів, заміна документів копіями, долучення нових документів) зазначаються у засвідчувальному написі з посиланням на відповідний розпорядчий документ.

Справи з грифом “Для службового користування” після проведення експертизи цінності документів, що містяться в ній, підшиваються через чотири проколи спеціальними суровими нитками або дратвою відповідальним за ведення архіву. Справи постійного та тривалого (понад десять років) строків зберігання та особові справи оправляються у тверду обкладинку.

          83. Справи постійного та тривалого зберігання з грифом “Для службового користування” включаються у відповідні описи справ разом з документами, що містять відкриту інформацію. При цьому в описі до номера справи та у графі “Індекс справи (тому, частини) з документами з грифом “Для службового користування” додається відмітка “ДСК”.

         84. Під час передачі справ з грифом “Для службового користування” на постійне зберігання до Державного архіву області разом з актом приймання- передавання справ, оформленим в установленому порядку, подається лист, у якому визначається порядок користування такими справами.

          85. Вилучені для знищення за результатами експертизи цінності справи з грифом “Для службового користування”, строк зберігання яких закінчився, включаються до акта про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду (далі - акт про вилучення документів), що складається відповідно до вимог Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації.

         86. Документи, справи, видання з грифом “Для службового користування”, вилучені для знищення експертною комісією районної державної адміністрації у складі не менше трьох членів, підлягають знищенню шляхом подрібнення носіїв інформації або в інший спосіб (спалювання, розплавлення, розчинення тощо), який виключає можливість їх прочитання та відновлення.

Електронні носії інформації знищуються або переробляються у спосіб, що виключає можливість повного або часткового відновлення збереженої на них інформації.

         87. В акті про вилучення документів робиться запис про знищення відповідних документів, справ із зазначенням прізвищ, ініціалів членів експертної комісії, їх підписів, дати знищення, наприклад:

“Справи № 25 ДСК, № 30 ДСК, № 80 ДСК знищено шляхом  подрібнення.

Члени експертної комісії установи:

(підпис)                        О.С. Загоруйко

(підпис)                        Н.І. Задорожна

(підпис)                       Н.П. Шевчук

10 січня 2017 року

 

          88. Після знищення документів з грифом “Для службового користування” в облікових формах (журналах, номенклатурі справ, описах справ тривалого (понад десять років) зберігання робиться відмітка “Документи знищено. Акт від ___ ______________20___р. №____”.

         89. Телефонні та адресні довідники, друкарський брак, виявлений під час друкування видань із зазначеним грифом, можуть знищуватися без акта про вилучення документів, але з відміткою в облікових формах, що засвідчується підписами працівників, які провели таке знищення.

 

Забезпечення збереженості документів та

проведення перевірки їх наявності

 

         90. Справи з грифом “Для службового користування” з дати їх створення (надходження) зберігаються у визначеному службовому приміщенні згідно із затвердженою зведеною номенклатурою справ до моменту їх передачі на постійне зберігання до Державного архіву області.

91. Документи і справи з грифом “Для службового користування” зберігаються у шафах, сейфах, що розташовані у визначеному службовому приміщенні, які надійно замикаються і опечатуються металевими печатками.

Зберігання документів і справ із грифом “Для службового користування” здійснюється працівниками, які безпосередньо отримали їх під розписку, у спосіб, що унеможливлює доступ до них сторонніх осіб.

         92. Справи з грифом “Для службового користування”, видані для роботи, як правило, підлягають поверненню у той же день.

Окремі справи з грифом “Для службового користування” можуть перебувати у виконавця протягом терміну, необхідного для виконання завдання, за умови повного забезпечення їх схоронності і додержання правил зберігання.

         93. Передача документів з грифом “Для службового користування” іншим співробітникам здійснюється тільки через головного спеціаліста з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату адміністрації з проставлянням відповідної відмітки в облікових формах.

Вилучення справ або окремих документів із справ з грифом “Для службового користування” забороняється. В окремих випадках на підставі рішення слідчого, судді, суду головний спеціаліст з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату адміністрації (служба діловодства)  за письмовою вказівкою голови  райдержадміністрації здійснює вилучення оригіналів необхідних документів або справ. При цьому у головного спеціаліста з питань оборонно-мобілізаційної  та режимно-секретної роботи апарату адміністрації (службі діловодства) повинні залишитися протокол про вилучення документів з їх засвідченими копіями.

         94. Документи з грифом “Для службового користування” не дозволяється виносити за межі службових приміщень районної державної адміністрації.

 У разі потреби голова районної  державної адміністрації або його заступник відповідно до розподілу обов’язків можуть дозволити виконавцям або головному спеціалісту з питань оборонно-мобілізаційної  та режимно-секретної роботи апарату адміністрації винести за межі службового приміщення районної державної адміністрації документи з грифом “Для службового користування” для їх погодження, підписання тощо в організаціях, що знаходяться у межах одного населеного пункту, при цьому документ повинен бути вкладений у конверт або упакований у такий спосіб, щоб виключити можливість його прочитання.

         95. Особі, відрядженій до іншого населеного пункту, забороняється мати при собі матеріали з грифом “Для службового користування”. Ці матеріали повинні бути заздалегідь надіслані на адресу організації за місцем відрядження співробітника.

         96. В окремих випадках з дозволу голови районної державної адміністрації або його заступників (керівника структурного підрозділу) дозволяється перевезення документів з грифом “Для службового користування” до іншого населеного пункту за умови, що такі документи перевозяться групою у складі не менше двох працівників, що мають  виконувати роботу з дотриманням заходів, що унеможливлюють несанкціоноване ознайомлення з текстом таких документів.

         97. Стан організації роботи з документами, що містять службову інформацію (наявність та фізичний стан документів, справ, видань, електронних носіїв інформації з грифом “Для службового користування”), не рідше ніж один раз на рік перевіряється комісією районної державної адміністрації з питань проведення перевірки наявності документів з грифом “Для службового користування” після завершення діловодного року та формування справ.

Строк проведення перевірки та склад комісії з питань її проведення визначається рішенням голови районної державної адміністрації. До складу комісії з питань проведення перевірки наявності документів з грифом “Для службового користування” з відмітками “Літер “М” залучаються лише особи, допущені до роботи з такими документами.

         Результати перевірок оформляються актом за формою згідно з додатком 14.

         98. Про факт втрати документа, що містить службову інформацію та про можливе розголошення відомостей, що становлять службову інформацію, невідкладно доповідається голові районної державної адміністрації та головному спеціалісту з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату адміністрації.

Також про такі факти письмово повідомляється установі, від якої цей документ отримано.

          99. Факти втрати документів або розголошення відомостей, які містять службову інформацію, розслідує комісія з питань роботи із службовою інформацією в райдержадміністрації.

         100. Члени комісії з питань роботи із службовою інформацією несуть персональну відповідальність за повноту, всебічність і об’єктивність висновків розслідування, нерозголошення інформації, яка стосується розслідування.

          101. За результатами розслідування, яке триває не довше ніж один місяць, складається акт, що підписується членами комісії з питань роботи із службовою інформацією та подається голові районної державної адміністрації на затвердження. За наявності обґрунтованих пропозицій відповідної комісії, прийнятих на її засіданні, строк проведення розслідування може бути продовжено за резолюцією голови районної державної адміністрації не більш як на один місяць.

Розслідування починається з дати підписання розпорядчого документа про його проведення та завершується датою затвердження акта про результати проведення розслідування.

         102. В окремому розділі акта про результати проведення розслідування зазначаються обставини, причини та умови настання відповідного випадку, рівень заподіяної шкоди або негативного впливу на діяльність районної державної адміністрації, а також наводиться перелік втрачених документів.

          103. Відмітка про втрату документів вноситься відповідальним працівником до реєстраційних та облікових форм із зазначенням реєстраційних даних акта про результати проведення розслідування. Довідка про причини відсутності втрачених документів, підписана керівником відповідного структурного підрозділу, підлягає включенню до справи.

 

Охорона службової інформації під час міжнародного співробітництва

 

         104. Рішення про можливість прийому районною державною адміністрацією іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян та осіб без громадянства (далі - іноземці) приймається головою районної державної адміністрації.

         105. Відповідальні за організацію прийому іноземців та проведення роботи з ними в райдержадміністрації визначаються розпорядчим документом голови районної державної адміністрації.

         106. Відповідальними  за організацію прийому іноземців та проведення роботи з ними в райдержадміністрації разом з іншими структурними підрозділами, що беруть участь у прийомі іноземців, за участю особи, відповідальної за технічний захист інформації, розробляється програма прийому іноземців, яка повинна містити:

відомості про іноземців, найменування їх посад, а також інформацію про підприємство, установу, організацію, яку вони представляють, період перебування в установі;

мету прийому іноземців, перелік питань, які плануються для обговорення. Інформація про діяльність установи, яка може бути доведена до іноземців або їм передана, зазначається у додатку до програми;

список посадових осіб установи, відповідальних за прийом іноземців і виконання інших завдань, пов’язаних з перебуванням іноземців в установі (із зазначенням змісту таких завдань);

перелік структурних підрозділів установи, які відвідуватимуться іноземцями; перелік місць та порядок застосування іноземцями кіно-, фото-, аудіо- і відеоапаратури, інших технічних засобів; маршрути і порядок пересування іноземців територією установи;

інші необхідні заходи.

Програма прийому іноземців затверджується головою районної державної адміністрації.

          107. З метою запобігання витоку службової інформації відомості, документи та інші матеріальні носії інформації, яким надано гриф “Для службового користування” та з якими планується ознайомити іноземців або які будуть їм надані, оцінюються комісією з питань роботи із службовою інформацією до затвердження програми прийому іноземців.

Рішення такої комісії оформляється актом про результати проведення експертної оцінки, що затверджується головою районної державної адміністрації.

          108. Акт про результати проведення експертної оцінки повинен містити:

         дані щодо підстав проведення експертної оцінки;

назву, реєстраційні дані, гриф обмеження доступу до документа, номер носія інформації, яка є предметом експертної оцінки; назву та вид носія інформації, його реєстраційні дані, сторінки, пункти, абзаци та інші дані щодо інформації, яка містить відомості, що становлять службову інформацію;

сферу життєдіяльності держави, якій може бути завдано шкоди внаслідок оприлюднення такої інформації, та обґрунтування такого висновку;

пункти переліку відомостей, що становлять службову інформацію, яким відповідають наявні в матеріальних носіях інформації відомості;

найменування органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, органу влади Автономної Республіки Крим, іншого суб’єкта, що виконує владні управлінські функції відповідно до законодавства і є розпорядником зазначеної службової інформації.

         109. Носії інформації з грифом “Для службового користування” можуть бути надані для ознайомлення іноземцям після вилучення з них відомостей, що становлять службову інформацію.

         110. Приміщення, в яких проводиться робота з іноземцями, до початку їх відвідування іноземцями та після його завершення перевіряються особою, відповідальною за технічний захист інформації. Про результати такої перевірки складається довідка у довільній формі, а зазначені в ній відомості вносяться до відповідної графи журналу обліку зустрічей за формою згідно з додатком 15, що ведеться головним спеціалістом з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації.

         111. Повноваження посадових осіб, відповідальних за прийом іноземців і проведення роботи з ними, визначаються програмою роботи з іноземцями. Працівники, які беруть участь у прийомі іноземців і проведенні роботи з ними, повинні діяти лише у межах наданих повноважень та забезпечувати охорону службової інформації.

          112. Відповідальні за організацію прийому іноземців та проведення роботи з ними в райдержадміністрації за результатами прийому іноземців складає у довільній формі звіт про виконання програми роботи з іноземцями, який затверджується головою районної державної адміністрації.

          113. Програма проведення роботи з іноземцями, акт про результати проведення експертної оцінки та звіт про виконання програми роботи з іноземцями зберігаються у головного спеціаліста з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації в окремій справі, що передбачається номенклатурою справ.

          114. Керівники установ, що приймають іноземців, зобов’язані здійснювати контроль за діяльністю осіб, на яких покладається виконання функцій з організації прийому і проведення роботи з іноземцями, а також за виконанням відповідних програм.         

 115. У разі виникнення необхідності в одночасному забезпеченні охорони службової інформації та режиму секретності під час міжнародного співробітництва захист службової та секретної інформації провадиться відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.

 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                                                                              О.Ковцун

                                                               

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

 

Загальні питання

 

Відомості, що містяться в документах райдержадміністрації та її структурних підрозділів на виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади, а також відомості, що містяться у службовій кореспонденції (доповідних записках, рекомендаціях та інше, виданих у зв’язку з опрацюванням документів, надісланих до райдержадміністрації (її структурних підрозділів), з грифом “Для службового користування”, які не є відкритою інформацією та не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

Робота з кадрових питань

 

1. Перелік посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

2. Відомості про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій та військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

 

Питання мобілізаційної підготовки

 

1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органу державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності (які не становлять державної таємниці) щодо:

1.1. Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей.

1.2. Виробництва та поставки технічних засобів і речового майна в особливий період.

1.3. Виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період.

1.4. Виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період.

1.5. Виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період.

1.6. Мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

1.7. Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування.

1.8. Забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період.

1.9. Показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період.

1.10. Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

1.11. Надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період.

1.12. Номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.

1.13. Капітального будівництва в особливий період.

1.14. Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

1.15. Потреби сільського господарства району у хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

2. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.

3. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

4. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

5. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

6. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

7. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу державної влади, органу місцевого самоврядування, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

8. Відомості щодо перевірки мобілізаційної підготовки в райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

9. Відомості про річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.

10. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку місцевого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

Питання надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

 

1. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період району, підприємств, установ, організацій.

2. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

3. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та суб’єктів господарювання до відповідних груп та категорій з цивільного захисту, перелік об’єктів, що належать до категорії цивільного захисту.

4. Відомості про заходи з евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю.

5. Відомості щодо стану готовності функціональної підсистеми ЄДСЦЗ, територіальної підсистеми ЄДСЦЗ або її ланки до вирішення завдань цивільного захисту в особливий період.

6.  Відомості про основні показники стану цивільного захисту району.

7. Відомості щодо виробництва та поставки лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та виробів медичного призначення в особливий період.

8. Відомості щодо організації медичного забезпечення населення в особливий період.

9. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування, крім тих, що становлять державну таємницю.

10. Відомості про радіодані радіомереж КХ, крім тих, що становлять державну таємницю.

11. Відомості за сукупністю всіх показників щодо хімічно небезпечних об’єктів, які віднесені до І-ІІ ступенів хімічної небезпеки, за область (місце розташування об'єкта, кількість та умови зберігання небезпечних хімічних речовин, масштаби можливого хімічного забруднення та очікувані втрати населення при аварії на хімічно небезпечному об'єкті).

12. Відомості за сукупністю всіх показників про час, маршрут транспортування, місця знешкодження та (або) знищення вибухових речовин (матеріалів), засобів підриву та вибухонебезпечних предметів (пристроїв).

13. Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

14. Відомості за сукупністю показників про об’єкти, щодо яких здійснюється

державна охорона (організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, протипожежний стан будівель, споруд і територій, наявність та утримання інженерного обладнання, шляхи евакуації і виходи, автоматичні системи протипожежного захисту та протипожежного водопостачання), крім тих, що становлять державну таємницю.

 

Питання економіки, промисловості та енергетики

 

1. Відомості щодо державного оборонного замовлення за його напрямами, без розкриття змісту цих напрямів.

2. Відомості стандартів продукції подвійного призначення, які не становлять державну таємницю.

3. Відомості щодо розвитку оборонно-промислового комплексу та провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення озброєння та

військової техніки і її реалізації, які не становлять державну таємницю.

 

Питання житлово-комунального господарства

 

1. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2. Відомості про організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

3. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

 

Питання технічного захисту інформації

 

1. Відомості про організацію урядового та спеціального зв’язку, крім тих, що становлять державну таємницю.

2. Відомості про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового зв’язку або у спеціальних інформаційних та телекомунікаційних системах, крім тих, що становлять державну таємницю.

3. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

4. Відомості щодо забезпечення урядовим зв’язком посадових осіб.

5. Відомості про спецабонентів електрозв’язку.

6. Відомості про технічний захист інформації в установах, підприємствах, організаціях, які не відносяться до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

7. Акти категоріювання об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

8. Акти обстеження придатності об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

9. Відомості щодо заходів технічного захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об’єкті або в конкретній інформаційній, інформаційно-телекомунікаційній системі, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

10. Відомості про склад засобів комплексу технічного захисту, призначених для захисту інформації з обмеженим доступом у конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

 

Питання режимно-секретної роботи

 

1. Відомості про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

2. Акти, протоколи засідань експертної комісії з проведення експертизи цінності секретних документів та з питань таємниць про наявність відомостей, що становлять державну таємницю.

3. Відомості, що розкривають зміст актів про придатність режимних приміщень для проведення конкретних видів секретних робіт.

4. Відомості, що містяться у номенклатурі секретних справ та журналах обліку секретного діловодства.

5. Перелік матеріальних носіїв секретної інформації, грифи секретності яких підлягають перегляду.

6. Акти про знищення секретних документів, справ та магнітних носіїв інформації.

7. Акти квартальних, річних перевірок наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації та приймання-передачі цих документів у режимно-секретному органі.

8. Відомості про надання, скасування, наявність допуску та надання, припинення доступу до державної таємниці.

9. Номенклатура посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

10. Відомості про організацію, результати службових розслідувань за фактами розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності, за винятком відомостей, що віднесені до державної таємниці.

11. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.

12. Акти про результати перевірок стану забезпечення режиму секретності і секретного діловодства на підприємствах, в установах і організаціях.

13. Описи секретних справ постійного зберігання.

14. Відомості щодо забезпечення режиму секретності в умовах особливого періоду або надзвичайного стану.

 

Питання містобудування та архітектури

 

1. Відомості що розкривають точні значення координат з абсолютними висотами в Державній геодезичній референтній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42 усіх об’єктів загальних схем централізованого  питного водопостачання (комплекс об’єктів, споруд, розподільних мереж, пов’язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води) у містах з населенням 50 тис. осіб та більше, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2. Відомості, що розкривають точні значення координат з абсолютними висотами в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42 про місце розташування водозаборів централізованих систем питного водопостачання у містах з населенням 50 тис. осіб та більше.

3. Відомості, що містяться у нормативних документах з проектування та будівництва об'єктів цивільного захисту.

 

Питання оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами

та протидії корупції

 

1. Відомості про антитерористичні заходи на енергетичних, транспортних, техногенно-небезпечних і військових об’єктах, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

2. Перелік об’єктів регіонального та місцевого значення, що підлягають охороні та обороні в умовах особливого періоду.

3. Відомості щодо планів та заходів територіальної оборони, що не становлять державну таємницю.

4. Відомості про стан зберігання та кількість боєприпасів на військових об’єктах.

 

Питання зовнішньоекономічних відносин

 

1. Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

2. Відомості щодо міжнародної інвестиційної та фінансово-кредитної політики з висновками та пропозиціями.

3. Відомості, отримані під час офіційних контактів, щодо яких зарубіжним партнером встановлено обмеження, яке відповідає грифу “Для службового користування”.

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                               О.Ковцун

Приєднані документи
Переглядів: 10801
Дата публікації: 11:41 09.02.2018
© Використання матерiалiв сайту Теофіпольської районної державної адміністрації дозволяється за умови посилання (для iнтернет-видань — гiперпосилання) на сайт Теофіпольської районної державної адміністрації